Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zadłużenie

Wniosek o udzielenie interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy przejęcia długu spółki z o.o. w likwidacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n a w i a uznać stanowisko Firmy wyrażone we wn ...

Pytanie dotyczy zwolnienia od podatku kwot pieniężnych, wniesionych w efekcie postępowania przetargowego, przewyższających wartość wymaganego wkładu budowlanego, mieszkaniowego lub zadłużenia.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27.01.2005 r., który wpłynął w dniu 31.01.2005 r. do tut. urzędu, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczące ...

Czy spłacona przeze mnie wierzytelność (spłata zadłużenia poprzedniego najemcy) podlega odliczeniu od podatku?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 23.06.2005r. i uzupełnionym w dniu 08.07.2005r. wniosku (w części zawartej w pkt 2), w sprawie udzielenia pisemnej interpreta ...

Pytanie w sprawie momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących aktywów przejętych przez Bank w zamian za zadłużenie kredytowe.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Banku dotyczące momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących aktywów przejętych przez Bank w zamian za zadłużenie kredytowe opisane w piśmie ...

Czy ograniczenie zaliczania płaconych przez Spółkę odsetek do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji określonej w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy w świetle tego przepisu oraz przepisu art. 16 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie odsetek od pożyczki, czy również odsetek od przeterminowanego zadłużenia.

Naczelnik Łódzkiego Urzedu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie niestosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) do odsetek od ...

Czy wskutek transakcji, w wyniku której Spółka nie przelewa środków na konto Wierzyciela, a zaspokojenie dotychczasowych Wierzycieli odbywa się poprzez spłatę zobowiązań przez osobę trzecią (Pożyczkodawcę), następuje podatkowa realizacja różnic kursowych powstałych w związku z odmiennym kursem waluty z dnia zaciągnięcia zobowiązań i dokonania przelewu środków na rachunek Wierzycieli?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 12 ...

Czy u najemców lokali komunalnych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku z odpracowaniem przez nich zobowiązań z tytułu zaległych czynszów?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 19 sierpnia 2006r. Nr DM/415-0024/06/EW dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalen ...

Czy w odniesieniu do odsetek, płaconych przez polskie spółki będące dłużnikami z tytułu realizacji zawartej z bankiem Umowy dot. Zarządzania Środkami Pieniężnymi i Kredytem Dziennym w Grupie Rachunków, podlegającą przepisom o niedostatecznej kapitalizacji ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, tj. czy w odniesieniu do odsetek, płaconych przez polskie ...

Czy i kiedy Spółka może zaliczyć odsetki naliczane przez przejmującego dług od kwot wyłożonych przezeń za Spółkę do kosztów uzyskania przychodu? Spółka zaciągnęła pożyczki od spółki powiązanej. Dług z tych pożyczek został przejęty przez inną spółkę powiązaną w trybie art. 519 kodeksu cywilnego. Przejęcie miało charakter odpłatny - przejmujący ma wobec Spółki roszczenie o zwrot zapłaconych za nią kwot. Za okres korzystania z kapitału przejmujący nalicza Spółce odsetki na zasadach identycznych jak dotychczasowy pożyczkodawca.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 31.01.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 31.01.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywid ...

kaucja gwarancyjna, a różnice kursowe w podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 23 ms