Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: eksmisja

Czy wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych jest odszkodowanie wypłacane właścicielowi kamienicy przez osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego w sytuacji, gdy sąd zobowiązał byłego najemcę do opuszczenia i opróżnienia lokalu oraz orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia lokalu zamiennego?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatniczkę wynika, iż w kamienicy, której jest właścicielem, zamieszkuje lokator, wobec którego wyrokiem sądu z 2004r. zasądzono eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego. Z uwagi na wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu mieszkalnego do czasu złożenia przez Miasto oferty zawarcia umowy najmu lokalu socja ...

Czy podlega opodatkowaniu odszkodowanie od byłej synowej za nieprawne zajmowanie mieszkania oraz odszkodowanie od gminy w związku z nieprzydzieleniem byłej synowej lokalu socjalnego?

Podatniczka jest właścicielką domu jednorodzinnego. Zamieszkuje z nią od 20 lat była synowa, która prawomocnym wyrokiem sądowym otrzymała nakaz eksmisji, wstrzymany do czasu wskazania przez gminę lokalu socjalnego. Podatniczka, na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów zażądała od byłej synowej wypłaty odszkodowania za nieprawnie zajmowane mieszkanie. Między podatniczką a jej synową ...

Czy otrzymywane odszkodowanie od Gminy, na mocy wyroku, z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego dla osoby eksmitowanej jest zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w i ł-uznać za nieprawidłowe wyrażone we wniosku ...

Spółdzielnia mieszkaniowa wnosi o interpretację w zakresie kwalifikacji: 1. Przychodów jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44: (-) przychody z opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody z opłat za media od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody na pokrycie kosztów statutowej działalności społeczno-wychowawczej z tytułu różnych wpłat, np. za zajęcia dzieci, za ogniska, imprezy, wpływy z Urzędu Gminy na pokrycie kosztów imprez, opłaty wnoszone przy ustanawianiu praw do lokali mieszkalnych i użytkowych, (-) przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych posiadających spółdzielcze prawa do lokali lub własność odrębną, w budynku mieszkalnym, (-) w budynku niemieszkalnym, (-) z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych w najmie w budynku mieszkalnym, (-) w budynku niemieszkalnym, (-) z tytułu opłat za zaświadczenia o wartości lokali, wystawiane dla użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych, posiadających spółdzielcze prawa do lokali, (-) z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody z tytułu wolnych środków otrzymanych w wyniku różnicy cen, np. w przypadku eksmisji (zwrot wkładu na dzień utraty tytułu prawnego) a ustanowienie nowego prawa wg ceny rynkowej, (-) przychody z odsetek od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali użytkowych w najmie. 2. Kosztów ogłoszeń o sprzedaży praw do lokali niemieszkalnych w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 5 czerwca 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 8 czerwca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów pra ...

Czy powstała różnica pomiędzy ceną ustaloną podczas przetargu, wniesioną przez wygrywającego, a ceną wywoławczą wg operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę stanowi dochód Spółdzielni z innej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy przychody z tytułu otrzymanego odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób uprawnionych do nich na mocy wyroków sądowych, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, czy też należy je opodatkować?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy przedmiotowa produkcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy przychody z tytułu otrzymanego od Gminy odszkodowania korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Czy Spółdzielnia ma prawo do zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44? Uzyskane środki finansowe pochodzące z działalności związanej z zasobami mieszkaniowymi, Spółdzielnia chce przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, tj. na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, który spółdzielnia zobowiązana jest tworzyć zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Generowanie strony w 53 ms