Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi gastronomiczne

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na zapytanie dot. obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w ...

W sprawie interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług tj. obniżenia podatku od towarów i usług od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych.

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) na pismo z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług tj. obniżenia podatku od towarów i usług od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie wyjaśnia. Zgodni ...

Czy podatnik, który świadczy usługi gastronomiczne opodatkowane różnymi stawkami lub zwolnione z podatku i nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT może w celu obliczenia podatku należnego dokonać podziału sprzedaży w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego miesiąca, w którym dokonano zakupu?

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej różnymi stawkami, a nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 29 ust. 1 mogą w celu o ...

pytanie dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu usług gastronomicznych

Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. odpowiadając na pismo Nr ZPKWL/GP/723/03 z dnia 19.05.2003r., informuje, że zgodnie z art.25 ust.1 pkt 3b lit.a) i lit.b) ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastron ...

Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego z tytułu zakupu usług gastronomicznych i noclegowych?

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3b lit. a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w przypadku nabywanych usług gastronomicznych i noclegowych, za wyjątkiem jednak przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi tury ...

Czy jako instytucja kultury B... Dom Kultury może pobierać opłaty od drobnych usług gastronomicznych i w jakiej wysokości należy naliczać podatek VAT, jeżeli świadczenie tych usług następuje w trakcie organizowanych przez BDK imprez kulturalnych i dotyczy tylko ich uczestników.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z póź. zm.) odpowiadając na pismo w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Dnia 19 stycznia 2004 roku do tutejszego urzędu wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie, czy jako instytucja kultury B... Dom Kultury może pob ...

Podatnik prowadzi restaurację jednak wydawane w niej posiłki nabywa od firmy prowadzącej odrębną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, która świadczone usługi opodatkowuje 7% stawką podatku VAT, czy świadczone przez niego usługi restauracyjne opodatkowane są 7% stawką podatku od towarów i usług.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 28 sierpnia 2003 r. uzupełnione pismem z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśniam co następuje. W przedmiotowym piśmie Podatnik zapytuje czy świadczone przez niego usługi restauracyjne o ...

Dotyczy określenia stawki VAT na usługi gastronomiczne.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 21 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku, dzierżawi Pan stołówkę usytuo ...

Jaką stawkę stosować do usług gastronomicznych?

Z uwagi na datę złożonego zapytania (zmiana z dniem 1 maja 2004 r. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług usług gastronomicznych świadczonych w stołówce, która nie jest ogólnodostępna, objaśnienia wymagają dwa stany prawne - 1) do 30 kwietnia 2004 r. i 2) od maja 2004 r. ad. 1) - do dnia 30 kwietnia 2004 r. Zgodnie z normą wyrażoną w par. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. e) rozporządzenia Ministra F ...

Generowanie strony w 2 ms