Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi gospodarki ściekami

Spółka świadczy usługi w zakresie rozprowadzania wody, odbioru i oczyszczania ścieków i za datę powstania przychodu przyjmuje wynikający z faktur termin płatności. W jaki sposób Spółka powinna rozliczyć koszty uzyskania przychodów?

Spółka z o.o. wystąpiła o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu i sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka świadczy usługi w zakresie rozprowadzania wody, odbioru i oczyszczania ścieków. Za datę powstania przychodów uważa się termin płatności wynikający z faktury (a ...

W jaki sposób przypisać przychodom powstałym w różnych latach podatkowych odpowiednią wysokość kosztów podatkowych w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na przychód z tytułu wykonania konkretnej usługi ?"

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Sp. z o.o. R. na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 16.02.2005r. Nr 1472/ROP1/423-11/05/PK w sprawie udzielonej pisemnej interpretacji co do zakresu stos ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wykonywaniu usługi polegającej na czyszczeniu wpustów ulicznych oraz uzupełnianiu krat wpustowych na terenie miasta w pasach drogowych ulic?

Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wniosku ustalono, iż spółka wykonuje usługi polegające na bieżącym utrzymaniu wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych ulic oraz uzupełnianiu brakujących lub wymianie uszkodzonych krat wpustowych na drogach publicznych. Na wykonanie przedmiotowych usług zostały zawarte umowy pomiędzy Prezydentem Miasta a spółką. Umowa dotyczy bieżącego utrz ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tutułu świadczenia usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie bez nr z dnia 27.07.2005r (data wpływu 2005.08.02) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Czy prawidłowe jest stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 7% z tytułu świadczenia usług związanych ze ściekami PKWiU 90.00.1?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1, §3 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 04.08.2005 r., który wpłynął w dniu 05.08.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisó ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT jeśli Spółka pobiera zapłatę za media od części mieszkańców i przekazuje na podstawie noty obciazajacej do Wspólnoty, płaci za media wystawcy faktury za wszystkich mieszkańców, nie tylko Społki ale i Wspólnoty ?

Wzwiązku z art.19 ust.1,4 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, złożonego w dniu 26 stycznia 2006 r w sprawie powstania obowiązku podatkowego dla usług komunalnych. Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierd ...

Czy za refakturowanie kosztów usług dotyczących mediów ( energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywozu nieczystości ) na rzecz podmiotów - najemców pomieszczeń biurowych, należących do Gminy Miasto O. stosuje się stawki VAT zgodnie z fakturą macierzystą?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zmianami / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 kwietnia 2006 roku /data wpływu 21.04.2006r/ Gminy Miasto O. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnoś ...


Czy przychody z tytułu usług wykonanych w grudniu 2006 roku a udokumentowane fakturami wystawionymi w styczniu 2007 roku powinny być zaliczone do przychodów w terminie płatności tych faktur, tj. w miesiącu styczniu i lutym 2007 roku ?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2007 (data wpływu 19.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie momentu zaliczenia do przychodów usług wykonanych w grudniu 2006r. a udokumentowanych faktura ...

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczenia usług i wykonywania czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 41 ms