Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: krew

Czy można odliczyć od dochodu w ramach darowizny wartość oddanej honorowo krwi w wysokości 350,00 zł na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gryfinie na pisemny wniosek podatnika udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawie w sposób następujący: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wyn ...

Czy podatnik, który jako honorowy krwiodawca oddaje krew i osocze na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa, może dokonać odliczenia darowizny od dochodu w podatku dochodowym od osób fzycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 25.05.2005 r., który wpłyną do tut. Urzędu w dniu 30.05.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizyczny ...

Możliwość proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego z faktur zakupu związanych z produkcją krwi i osocza.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) stwierdzam, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2005 r., który wpłynął w dniu 18.07.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej proporcjonalnego odliczenia ...

Czy Centrum może odliczać według proporcji podatek VAT zawarty we wszystkich fakutrach otrzymanychz tytułu nabycia towarów i usług związanych z produkcją krwi i osocza oraz w fakturach związanych z funkcjonowaniem Centrum jako całości ?

W dniu 7 listopada 2005r. został złożony w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: W złożonym wniosku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi stwierdza, że celem jego działalności jest między inny ...

Czy świadczenia otrzymywane przez Honorowych Dawców krwi w postaci odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy świadczenia otrzymywane przez Honorowych Dawców krwi w postaci odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" s ...

Czy świadczenia otrzymywane przez Honorowych Dawców Krwi w postaci upominków (kalendarze, breloki, długopisy, smycze, kubki itp.) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 poz. 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Strony (Instytucja "X") o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy świadczenia otrzymywane przez Honorowych Dawców Krwi w postaci upominków korzysta ...


brak zwolnienia dla czynności pobrania, badania i przechowywania krwi pępowinowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Opodatkowanie usług świadczonych przez szpital tj. badań laboratoryjnych, pobierania krwi pępowinowej, wykonywania szczepień ochronnych, pobierania opłaty za wypożyczenie stymulatora, usług prowadzenia szkoły rodzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Usługi przygotowania i badania próbek krwi i osocza oraz analizy uzyskanych wyników wykonywane przez Instytut w ramach zewnętrznej kontroli jakości nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, w związku z czym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Zastosowanie będzie miała zatem podstawowa stawka podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 64 ms