Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: handlowiec

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla świadczenia - przez handlowca - usług montażu stolarki budowlanej wraz z dostawą montowanej stolarki (PKWiU 45.42.1) w budynkach klasyfikowanych do PKOB-111, a jaką dla dostaw okien, drzwi i ościeżnic (PKWiU 25.23.14-50.1)?

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Towarem, w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 6 w/w ustawy są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedm ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy dostawie stolarki budowlanej (okna i drzwi) jak również dostawie stolarki wraz z usługą montażu - dokonywanej przez handlowca - w obiektach innych niż budownictwo mieszkaniowe?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko Podatnika – przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 01.03.2005 r.) uzupełnione pismem z dnia 21.03.2005r. (data wpływu do tut. organu podat ...

Czy jest działalnością gospodarczą sprzedaż działek nabytych w formie darowizny od rodziców ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spr ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż działek użytkowanych rolniczo i przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2007 r., uzupełnionym pismem z dnia 23 maja 2007 r. /data wpływu do Urzędu - 24 maja 2007 r./ o udzielenie pisemnej interpr ...

Czy sprzedaż działki budowlanej, wydzielonej z nieruchomości nabytej uprzednio na cele rolnicze, której przeznaczenie następnie zmieniono podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spra ...

Czy sprzedaż działek budowlanych należących do majątku osobistego, który nie został nabyty w celu odsprzedaży i na potrzeby działalności gospodarczej, lecz na własne potrzeby podlega podatkowi od towarów i usług ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...

Czy opisane we wniosku wydatki ponoszone przez Spółkę mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod ...


Sprzedaż gruntów budowlanych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22%. Wniesienie aportem działek budowlanych w zamian za udziały w spółce podlega opodatkowaniu stawką podstawową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy w opisanym stanie faktycznym, wydatki związane z organizacją szkoleń stanowią w całości koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 240 ms