Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zabieg

Czy z racji poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne dwojga dzieci przysługuje do odliczenia podwójna kwota limitu ?

W dniu 25.03.2005 r. podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu, podwójnego limitu z tytułu używania własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilita ...

Czy poniesione przez podatnika wydatki na zakup endoprotezy, odpłatności za przeprowadzony zabieg wstawienia endoprotezy oraz na zakup aparatu do autotransfuzji niezbędnego w trakcie zabiegu podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Postanowienie Na podstawie art.14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U.Nr 8, z 2005 r., poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem wydatków poniesionych tytułem pełnopłatnego zabiegu endoprotezoplastyki stwierdzam, że: sta ...

dotyczy możliwości odliczenia wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 14, ust. 7d, ust. 7e ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku pana Janusza G. z dnia 25.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej int ...

Czy podatnicy, posiadający orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy orzeczonej na okres trwały mogą odliczać od podatku dochodowego od osób fizycznych koszty używania własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznymi przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Państwa ................................................, zam. w .......... ....... przedstawione we wniosku z dnia 23.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania samochodu osobowego do potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne można uwzględnić koszty przejazdu dziecka na badania krwi - stanowiące bazę do ustalenia odpowiedniej diety, jak również dojazdy dziecka na wizyty u lekarza i dietetyczki?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 i art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 6, art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pani Ireny Ł. z dnia 17.07 ...

czy wydatki z tytułu dowozu niepełnosprawnej żony /zaliczonej do II grupy inwalidzkiej/ pozostajacej na utrzymaniu podatnika, samochodem osobowym stanowiącym własność podatnika na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej i w jakiej wysokości?

Stan faktyczny Z pisma podatnika wynika, że w 2005 roku poniósł on wydatki z tytułu dowozu żony na rehabilitację; żona dojeżdżała samochodem stanowiącym własność podatnika. Żona podatnika jest osobą niepełnosprawną, ma II grupę inwalidzką w stopniu umiarkowanym. Podatnik wskazuje, że żona w czasie kiedy dojeżdżała na rehabilitację, była na jego utrzymaniu; do sierpnia żona nie miała żadnych dochod ...

Czy podatnik może złożyć wspólne zeznanie podatkowe wraz z małżonkiem oraz odliczyć odrębnie od dochodów swoich i odrębnie od dochodów współmałżonka wydatki z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne?Czy wnioskodawca może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005 wydatki rehabilitacyjne poniesione na zakup lekarstw przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie po ...

Czy podatnik zaliczony do III grupy inwalidztwa może skorzystać z ulgi na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6,ust. 7a pkt 14, ust. 7c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pani Wandy P. (...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie s ...

Czy podatnik posiadający orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z dojazdem na zabiegi, samochodem osobowym zarejestrowanym na małżonkę?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6,ust. 7a pkt 14, ust. 7c i ust. 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana Mariana K. (...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji ...

Czy może odliczyć wydatki na zakup leków, jeśli lekarz specjalista stwierdził, że powinien stosować leki stale lub czasowo? Czy może odliczyć wydatki poniesione na używanie własnego samochodu na dowożenie do szpitali na rehabilitację oraz do przychodni lekarskich? Czy może odliczyć wydatki poniesione na dowożenie do szpitali i lekarza innymi środkami transportu? Czy może odliczyć zakup samochodu osobowego niezbędnego na dowożenie do szpitali na rehabilitację i do przychodni lekarskiej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczeń od dochodu poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wnio ...

Generowanie strony w 32 ms