Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wzruszenie decyzji

Czy decyzja tutejszego organu podatkowego w sprawie zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego jest decyzją ostateczną i prawomcną w sytuacji, gdy podatnik nie wniósł odwołania od tej decyzji ?

Zgodnie z art. 128 zd. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60) decyzje od których nie służy odwołanie, są ostateczne. Natomiast za decyzje prawomocne uważa się takie decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Wobec faktu, iż Podatnik nie wniósł odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kępnie w terminie ...

Generowanie strony w 4 ms