Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wypłata udziałów

dotyczy opodatkowania wypłat udziałów występujących ze spółki jawnej wspólników, obliczonych według zasad określonych w art. 65 kodeksu spółek handlowych (na podstawie bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki), które realizowane będą ratalnie na podstawie porozumienia stron

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, pismem z dnia 29.12.2004 r. (znak: US-I/415/3/52/2004) informacji o zakresie stosowania przepisów prawa ...

Zwrot majątku spółki cywilnej przypadającego wspólnikowi występującemu ze spółki nie skutkuje powstaniem u tego wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 grudnia 2003 r. sygn. akt SA/Bk 1013/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oddalił skargę Krzysztofa Ł. na decyzję Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 2 lipca 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W ocenie Sądu organy podatkowe prawidłowo określiły Krzysztofowi Ł. podatek dochodowy od osób fizy ...

Czy otrzymana przez występującego ze spółki jawnej wspólnika kwota tytułem spłaty udziału w tej spółce stanowi przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Postanowienie Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. w Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005r. Pana NIP , zam. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: czy otrzymana przez występującego ze spółki jawnej wspólnika kwota tytułem spłaty udziału ...

Czy otrzymane przez występującego ze spółki jawnej wspólnika tytułem spłaty udziału w tej spółce prawo własności nieruchomości będącej wcześniej środkiem trwałym spółki stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Postanowienie Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. w Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005r. Pana NIP , zam. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: czy otrzymane przez występującego ze spółki jawnej wspólnika, w miejsce świadczenia pienię ...

Czy przeznaczenie przysługującego udziału kapitałowego po wystąpieniu ze spółki jawnej w całości w formie wkładu do spółki z o.o. celem pokrycia kapitału zakładowego tej spółki skutkowałoby brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego wobec nie ustalenia dochodu, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Postanowienie Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. w Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005r. Pana NIP , zam. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: czy przeznaczenie przysługującego udziału kapitałowego po wystąpieniu ze spółki jawnej w c ...

Czy w przypadku wypłacania udziału członkom spółdzielni, podatek dochodowy należy naliczać tylko od dopisanej do udziału części dochodu spółdzielni, czy od całego udziału?

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" posiada fundusz udziałowy, na który składają się wpłacone przez członków udziały oraz dopisane latach 1994-1996 kwoty nadwyżki bilansowej. Od dopisanych do udziału kwot nie został naliczony i odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych. W roku 2002 Walne Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o podwyższ ...

Czy udziały członkowskie wypłacone po zmarłym członku spółdzielni innej osobie niż wymienionej w art. 16 § 3 ustawy Prawo Spółdzielcze podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 04.11.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego pisemny wniosek Spółdzielni o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnioskodawca pyta: czy udziały członkowskie wypłacone po zmarłym członku spółdzieln ...

Czy porozumienie wspólników spółki jawnej w sprawie ratalnej wypłaty udziału kapitałowego ustępującego wspólnika podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych i stwierdza, że podziela stanowisko Pana wyrażo ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym wypłata w pieniądzu dla wspólnika spółki cywilnej części majątku wspólnego, jaka będzie mu przysługiwać z chwilą wystąpienia ze spółki?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 26.07.1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika - pana Wiesława Z. z dnia 3 ...

Pytanie brzmi: czy o ile wystąpi przychód u występującego wspólnika, z jakiego źródła będzie to przychód i jakie ciążą obowiązki na spółce jako jednostce odpowiedzialnej za rozliczenie się z byłym wspólnikiem. Czy należy sporządzić informacje podatkowe i na jakim formularzu.Stanowisko podatniczki: Przychód z tytułu wypłaty udziału kapitałowego wystąpi po stronie występującego wspólnika. Przychód ten dla wychodzącego wspólnika jest przychodem z działalności gospodarczej, który sam wykazuje i osobiście się rozlicza.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pani (.....) przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...

Generowanie strony w 45 ms