Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wysokość udziałów

dotyczy opodatkowania wypłat udziałów występujących ze spółki jawnej wspólników, obliczonych według zasad określonych w art. 65 kodeksu spółek handlowych (na podstawie bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki), które realizowane będą ratalnie na podstawie porozumienia stron

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, pismem z dnia 29.12.2004 r. (znak: US-I/415/3/52/2004) informacji o zakresie stosowania przepisów prawa ...

dotyczy wysokości wyliczenia zaliczki płaconej w uproszczonej formie w przypadku zmiany wysokości udziałów w spółce

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 44 ust. 6b, ust. 6h w związku z art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku pana Jacek W. z dnia 9.03.2005 r. (data wpływu do ...

Czy kosztem uzyskania przychodów spółki będzie wypłacone przez nią udziałowcowi wynagrodzenie za dobrowolne umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego? Czy wynagrodzenie to będzie kosztem uzyskania przychodów w całości, czy też do wysokości nominalnej wartości udziałów, albo tylko w części przekraczającej nominalną wartość tych udziałów?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2005 r. (znak: DM/49/05) złożonego w dniu 18.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 13.06.2005 r. (znak: DM/56/05), w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy kosztem uzyskania przychodów spółki będzie wypłacone przez nią udziałowcowi wy ...

dotyczy prawidłowości rozliczenia przychodów i poniesionych kosztów przypadających na komandytariusza spółki komandytowej (osoby fizycznej) w związku ze zmianą udziału w zyskach wspólników w trakcie miesiąca

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),art. 44 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.06.2005 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie prawidłow ...

dotyczy rozliczenia u wspólników uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów przez spółkę proporcjonalnie do udziału każdego ze wspólników w zysku spółki

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 15.12.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.06.2005 r. ...

Czy momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zmiany umowy spółki polegającej na wniesieniu dopłat do udziałów spółki jest data podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o wniesieniu dopłat do spółki?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i art. 1 a pkt 2 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, po rozpatrzeniu ...

Czy podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku dokonania dopłat do kapitału stanowi wartość dokonanych dopłat?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, po rozpatrzeniu państwa wniosku z dnia 22.08.2005 r. (wpływ do organu podatkowego w dni ...

Czy w przypadku jeżeli strona (udziałowiec) wnosząca dopłaty do udziałów spółki jest jednostką samorządu terytorialnego, kwoty dopłat są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 pkt 4 w zw. z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, po rozpatrzeniu państwa wniosku z dnia 22.08.2005 r. (wpływ do organu pod ...

Dotyczy kwestii udokumentowania, zaewidencjonowania w ewidencji sprzedazy i rozliczania w deklaracji VAT-7 wnoszonego do spółki prawa handlowego wkładu nipieniężnego w postaci niezabudowanej nieruchomości stanowiącej składnik prywatnego majątku wnoszącego.

P OS T A N OW I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.01.2006r.(data wpływu do Urzędu 23.01.2006r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza, że stanowisk ...

Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego zapytania wniesionego przy piśmie z dnia 1.02.2006 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej potwierdzenia, czy podatniczka jest zobowiązana do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, działając na podstawie ...

Generowanie strony w 8 ms