Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot udziałów

dotyczy opodatkowania wypłat udziałów występujących ze spółki jawnej wspólników, obliczonych według zasad określonych w art. 65 kodeksu spółek handlowych (na podstawie bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki), które realizowane będą ratalnie na podstawie porozumienia stron

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, pismem z dnia 29.12.2004 r. (znak: US-I/415/3/52/2004) informacji o zakresie stosowania przepisów prawa ...

Zwrot majątku spółki cywilnej przypadającego wspólnikowi występującemu ze spółki nie skutkuje powstaniem u tego wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 grudnia 2003 r. sygn. akt SA/Bk 1013/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oddalił skargę Krzysztofa Ł. na decyzję Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 2 lipca 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W ocenie Sądu organy podatkowe prawidłowo określiły Krzysztofowi Ł. podatek dochodowy od osób fizy ...


Członek spółdzielni wpłacił na poczet udziałów jednorazowo kwotę 3.000,00 zł. W 1995 r. i 1997 r. spółdzielnia przeznaczyła wypłaty zysku "na oprocentowanie udziałów członkowskich", podejmując w tym zakresie stosowne uchwały. Na udziały członka spółdzielni przekazano w tych latach łącznie kwotę 1.500,00 zł. Od ww. kwoty nie pobrano i nie odprowadzono wówczas zryczałtowanego podatku dochodowego. W którym momencie po stronie spółdzielcy powstaje przychód z kapitałów pieniężnych oraz konieczność opodatkowania "oprocentowania udziałów członkowskich"?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997.r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarboweg ...


czy od wypłaconego wkładu i udziału dla wspólnika spółki jawnej w związku z jego wyłączeniem z tej spółki należy potrącać podatek dochodowy od osób fizycznych?

Stan faktyczny Ze złożonego wniosku o wydanie interpretacji wynika, że w dniu 12.03.2002 r. Spółka wniosła do Sądu Okręgowego w Białymstoku pozew o wyłączenie wspólnika ze Spółki, a w dniu 19.12.2002 r. Sąd postanowił o wyłączeniu wspólnika. Spółka wypłaciła wkład w kwocie 21.000 zł oraz sporządziła bilans w wartości zbywczej spółki na dzień 28.02.2002 r., zgodnie z zawartą ugodą. Ponieważ pełnomo ...

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie podlegała całość zwróconego majątku, czy też będzie miała zastosowanie zasada wyrażona w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochodem będzie nadwyżka pomiędzy wartością majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki nad kosztami nabycia udziałów w likwidowanej spółce.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając stanowisko Wnioskoda ...

Czy opodatkowaniu podlega nadwyżka wartości majątku uzyskanego przez udziałowców w związku z likwidacją Spółki nad kosztami nabycia przez udziałowców udziałów w likwidowanej Spółce , czy też cała kwota zwróconych udziałowcom środków pieniężnych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji Spółki ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawieart.14a - 14d ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr.8 poz.60 z późn. zm. ), w zwiazku z wnioskiem z dnia 12.04.2006r.( wpływ 13.04.2006r.) postanawia że stanowisko płatnika zawarte w wyżej wymienionym wniosku jest prawidłowe UZASADNIENIE Z wniosku z dnia 12.04.2006r. w sprawie udzielenia interpretac ...

Czy dochody wspólników, będących osobami fizycznymi uzyskane w związku z podziałem majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zwrotem udziałów wniesionych w momencie utworzenia spółki będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r., Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) , art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 24 ust. 5 pkt 3 , art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 30a ust. 6 , art. 41ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. ...

Czy wypłata udziału kapitałowego dla występującego ze spółki jawnej wspólnika oraz zmiana udziałów wspólników w zyskach i stratach rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 08.12.2006 r. (data wpływu do Urzędu - 21.12.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 08.01.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania ...

Generowanie strony w 7 ms