Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instytucja finansowa

Pytanie Spółki dotyczy obowiązku pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji zwrotu środków z indywidualnego konta emerytalnego, na które wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego konta emerytalnego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku Funduszu Inwestycyjnego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a uznać stanowisko Strony za prawidłowe. ...

Jak ustalić koszty nabycia poza systemem bankowym waluty obcej w przypadku jej późniejszego zbycia lub uregulowania za jej pomocą zobowiązań? Czy w przypadku różnicy pomiędzy kursem zakupu lub sprzedaży a faktyczną ceną zakupu lub sprzedaży walut należy dokonać przeliczeń według faktycznej ceny zakupu lub sprzedaży walut?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Spółki ...

Czy świadczenie usług polegających na zorganizowaniu odpłatnych promocji związanych z wydaniem i obsługą kart płatniczych sklasyfikowanych przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego jako “Usługi pośrednictwa pieniężnego pozostałe, gdzie indziej niewymienione” (PKWiU 65.12.10-00.90), korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, znak: DFK/GK/1/2005 z dnia 07 marca 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

CZY RÓŻNICE KURSOWE POWSTAJĄCE EWENTUALNIE PRZY ZAPACIE ZOBOWIĄZAŃ WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCG DOKONYWANEJ ZA POŚREDNICTWEM FIRMY FINANSOWEJ BĘDĄ DLA SPÓŁKI STANOWIŁY KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU,ZGODNIE Z ART.15 UST.1A LUB PRZYCHOD Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGODNIE Z ART.12 UST.2A USTAWY OPDOP?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 września 2005r. (bez numeru) udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

Czy rezerwy mogą być zaliczone do kosztów podatkowych wyłącznie w momencie uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, czy też mogą one być uznane za koszty uzyskania przychodów zarówno w roku uprawdopodobnienia nieściągalności, jak i w latach późniejszych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela kredytów i pożyczek oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek. W praktyce bankowej często dochodzi do sytuacji, gdy wierzytelność Banku z powyższych tytułów nie zostaje w terminie uregulowana przez klienta. W takiej sytuacji Bank tworzy rezerwy na pokrycie tych wierzytel ...

Kogo należy rozumieć pod pojęciem wierzyciela, użytym w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz czy informację, o której mowa w powyższym przepisie należy przesłać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje wypłaty, czy też ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania posiadacza rachunku. Wnioskodawca ma również wątpliwości, gdzie wysłać informację o wypłacie dokonanej na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowienie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 czerwca 2007r ...

ustalenie dochodu z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym w przypadku dokonywania kolejnych częściowych zwrotów oraz przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony częściowym zwrotem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

3. Spółka wnosi o potwierdzenie, że rozliczenia Spółki związane z udziałem w cash-poolingu nie będą podlegały art. 9a oraz 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Spółka wnosi o potwierdzenie, że odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w systemie będą mogły być w całości zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów, a w szczególności nie będą miały do nich zastosowania wyłączenia z art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o PDOP.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

4. Spółka wnosi o potwierdzenie, że odsetki wypłacane przez Spółkę na rzecz I. nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 3 lit. e UPO.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 84 ms