Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skład celny

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Na podstawie art. 14 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Państwa zapytaniem z dnia 10.02.2003 roku w sprawie opodatkowania sprzedaży towarów za granicę ze składu celnego Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej przedstawia swoje stanowisko w niniejszej sprawie: Sprzedaż towarów w polskim obszarze celnym jest sprzedażą na terytorium ...

Kiedy powstaje przychód należny z tytułu sprzedaży wyrobów na eksport, prowadzonej przy wykorzystaniu zagranicznych składów konsygnacyjnych?

W związku z wnioskiem Strony z dnia 25.03.2003 r., uzupełnionym pismem z dnia 01.04.2003 r., złożonym w nawiązaniu do odpowiedzi Urzędu Skarbowego w Olkuszu z dnia 05.03.2003 r. Nr US PDP-II/423-02/10/AZ/03 w sprawie rozpoznania momentu powstania przychodu należnego z tytułu sprzedaży wyrobów na eksport, prowadzonej przy wykorzystaniu zagranicznych składów konsygnacyjnych, Izba Skarbowa w Krakowie ...

W ramach działalności gospodarczej firma podpisała umowę z Prezesem G...C. polegającą na składowaniu w swoim składzie celnym towarów zleceniodawcy, importowanych i kierowanych przez niego do w/w składu. W którym momencie powstaje przychód z tytułu usług składowania w ramach działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2004 r. informuje: Uregulowania dotyczące umowy składu określone zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a ...

Czy usługa składowania w składzie celnym oraz usługa przygotowania dokumentów eksportowych związanych z odprawą celną wywozową towaru będącego własnością podmiotu włoskiego może być obciążona stawką VAT w wysokości 0 %? Czy można wystawić fakturę VAT w PLN za ww. usługi dla odbiorcy zagranicznego?

Wątpliwości podatnika związane są ze stosowaniem § 52 i § 60 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268 ze zm.) uprawniających do zastosowania stawki podatku 0 %. Zdaniem podatnika usługi jakie będzie świadczył dla kontrahenta zagraniczneg ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Spółka będzie mogła sobie odliczyć od podatku należnego podatek naliczony od towarów przywiezionych z terytorium Wspólnoty i objętych przed 1 maja 2004 r. procedurą składu celnego, a następnie wyprowadzonych z tego składu na terytorium kraju - do własnego magazynu Spółki celem dalszej odsprzedaży?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 22 kwietnia 2004 r. spółka z o.o. CDEF zwróciła się z ...

podatnik zwrócił się z zapytaniem o sposób rozliczenia podatku naliczonego od towarów, które zostały objęte procedurą składu celnego przed dniem 1 maja 2004r a zostały dopuszczone do obrotu po tej dacie

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na zapytanie podatnika w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego informuje, że zgodnie z art. 170 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) ...

Nasza firma prowadzi publiczny skład celny i zawiera umowy składowania, w których zobowiązuje się do składowania w swoim składzie celnym towarów importowanych i skierowanych przez zleceniodawców do ww/ składu. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wykonania usług składowania ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązującej do dnia 30.04.2004r., obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie ...

Określenie dokumentu, na podstawie którego Spółka będzie mogła po dniu 1 maja 2004r. dokonać odliczenia „podatku naliczonego od towarów przywiezionych do Polski i objętych procedurą składu celnego przed 1 maja 2004r. i po tej dacie w dalszym ciągu objętych w/w procedurą”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Spółki jest określenie dokumentu, na podst ...

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w następujących sprawach:1 Firma nasza w dn. 21.05.2004r. wyeksportowała towar do Rosji. Zgodnie z art. 19 pkt 6 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstał, naszym zdaniem, w dn. 29.05.2004r. tzn. z chwilą potwierdzenia przez litewski urząd celny wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty (kserokopia dokumentu SAD z pieczęcią potwierdzającą wywóz towaru w załączeniu).2 W dniu 21.05.2004r. dokonaliśmy sprzedaży do Rosji towarów objętych procedurą składu celnego. Towary zostały przywiezione z terytorium Wspólnoty przed dniem 01.05.2004. Naszym zdaniem, zgodnie z art. 170 pkt 2 powyższa sprzedaż jest nie opodatkowana podatkiem VAT, zgodnie z zapisami poprzednio obowiązującej ustawy, natomiast podatek naliczony, dotyczący tej sprzedaży odliczamy według zasad określonych w art. 90 ustawy.3 Sprzedaż towaru poza obszar Wspólnoty, wprowadzonego na skład celny z krajów spoza Wspólnoty, zarówno przed, jak i po dniu 01.05.2004r. należy traktować jako eksport i opodatkować stawką 0%.

Działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2004r. (bez znaku) informuje, że 1. zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) „przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytor ...

Prowadzę działalność gospodarczą, od kwietnai br. uzyskałem pozwolenie na prowadzenie składu celnego. Do tej pory towary wprowadzane ze składu celnego były dopuszczane do obrotu na polskim obszarze celnym - dokonany był import. Ostatnio pojawia się coraz więcej obcokrajowców, którzy są zainteresowani zakupem towarów bezpośrednio ze składu celnego. W jaki sposób mam ten towar sprzedać? Czy wystawić r-k uproszczony czy fakturę VAT, jeśli fakturę to z jaką stawką? Czy zaewidencjomnować tę sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej, wreszcie czy wykazać sprzedaż w deklaracji VAT-7 ?

Zgodnie z przepisem art.4 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) zawierającym definicje pojęć używanych w tej ustawie, przez import rozumie towarów rozumie się przywóz towarów z zagranicy niezależnie od sposobu ich wprowadzenia na polski obszar celny. Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą dopuszczenia towa ...

Generowanie strony w 10 ms