Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieodpłatna dostawa towarów

Czy bezpłatne otrzymanie towarów od kontrahenta zagranicznego podlegaja opodatkowaniu VAT i czy należy je dokumentować fakturą wewnętrzną?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: -art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), -art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatni ...

Podatnik zapytuje czy świadczone przez niego nieodpłatnie usługi w ramach promocji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi nieodpłatnymi usługami. Zdaniem Podatnika świadczenie w/w usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi czynnościami podlega odliczeniu od podatku należnego.

Stan faktyczny: Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stosuje promocje polegające na świadczeniu darmowych usług. Promocje te polegają m.in. na darmowym myciu samochodu osobowego w przypadku gdy klient wcześniej już 9 razy odpłatnie skorzystał z tego rodzaju usługi w przedsiębiorstwie Podatnika lub zakupił w przedsiębiorstwie Podatnika 200 litrów paliwa. W przypadku natomiast zle ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega czynność nieodpłatnego przekazania toreb i pudełek z logo firmy służących do opakowania sprzedawanych wyrobów ?

Z wniosku o udzielenie interpretacji, dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) czynności nieodpłatnego przekazania toreb i pudełek z logo firmy służących do opakowania sprzedawanych wyrobów wynika, iż Spółka w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem ponosi szereg wydatków na cele repr ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy nieodpłatne przekazanie przedmiotów innym jednostkom budżetowym podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik jest jednostką opiekuńczo – wychowawczą, będącą od 2000r. czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik nie korzystał z odliczenia podatku naliczonego z uwagi na brak możliwości rozdzielenia zakupów służących wyłącznie sprzedaży opodatkowanej od zakupów realizowanych na inne potrzeby. Obecnie placówka jest w fazie przekształcenia w jednostkę niepublicz ...

Czy podlega opodatkowaniu bezpłatne rozprowadzanie gazety samorządowej Nowiny L. zawierającej informacje dotyczące bieżących wydarzeń, ogłoszeń oraz promocji miasta?

W kwestii opodatkowania bezpłatnie rozprowadzanej gazety samorządowej postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Przepisem określającym zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zgodnie z którym: "Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "p ...

Czy czynność nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 20 września 2005r. uzupełnione pismem z dnia 21 października 2005r. jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 20 września 2005 ...

Czy bezpłatne dodawanie towarów do gazet jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i w związku z tym nie można ich uznać za dostawę towarów?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona jest wydawcą dzienników regionalnych i tygodników ogłoszeniowych. Do wydawanych przez Spółkę gazet dodawane są prezenty dla czytelników. Zdaniem St ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług: właściwej dla gazety czy dla dodawanego towaru należałoby opodatkować zestaw składający się z gazety i dodatku (przy podwyższonej cenie gazety z dodatkiem), dla którego obowiązująca stawka podatku VAT jest wyższa lub niższa od stawki obowiązującej dla gazety?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona jest wydawcą dzienników regionalnych i tygodników ogłoszeniowych. Do wydawanych przez Spółkę gazet dodawane są dodatki dla czytelników. Gazety z ta ...

Czy nieodpłatnie przekazane egzemplarze gazety mozna uznać za próbki?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że M. Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawania czasopism skierowanych do lekarzy. Sprzedaż czasopism odbywa się wyłącznie na zasadzie pr ...

Podatnik wnioskuje o wyjaśnienie, czy nieodpłatne przekazanie towarów i usług będzie podlegało podatkowi dochodowemu w Spółce jako przychód.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Generowanie strony w 3 ms