Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: klauzule

Spółka zwróciła się z zapytaniem: czy Spółka może zawrzeć w wyżej opisanych umowach cywilno-prawnych klauzulę o wystawianiu rachunków uproszczonych i faktur VAT jako Zleceniodawca i czy tego rodzaju umowy muszą być rejestrowane w urzędach skarbowych i akceptowane przez usługobiorcę.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółka w organizacji – przedstawione w pkt 5 wniosku z dnia 17.01.2005r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 31.01.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do ...

Czy zarówno w przypadku umów leasingu finansowego, w których raty leasingowe denominowane są w walucie obcej, jak i umów, w których raty kalkulowane są na podstawie zmiennej stopy procentowej, w przypadku zmiany kursu waluty lub stopy procentowej w okresie trwania umowy, istnieje obowiązek dokonywania korekty podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a tym samym wysokości podatku należnego pierwotnie zadeklarowanego z tego tytułu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 06.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ...


Czy w przypadku zaciągnięcia kredytu denominowanego i jego spłaty, gdy przy poszczególnych spłatach nastąpi zmiana kursu waluty obcej powodująca waloryzację rat kredytu, powstają różnice kursowe będące kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i będące przychodem zgodnie z art. 12 ust. 2a i 3?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14 marca 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 15.03.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres ...
Czy w świetle art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym os osób prawnych zmniejszenie przychodów należnych w wyniku zapłaty poszczególnej części ceny przeliczonej według kursu sprzedaży Banku z dnia zapłaty poszczególnej jej części należy uwzględnić w podstawie opodatkowania CIT za okres, w którym Spółka wykazała pierwotną kwoty przychodów należnych z tytułu Umowy, tj. za rok 2004 czy zmniejszenie przychodów należnych Spółka powinna wykazać za okres, w którym otrzymała ostatnią część ceny, tj. za 2008r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 32 ms