Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kapitał rezerwowy

Czy dopłata do utworzonego kapitału rezerwowego wnoszona do spółki z o.o. przez jej udziałowca w 2005 r. jest przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez spółkę w dniu 19.01.2005 r. (znak: MKS 28/05), uzupełnionego pismami z dnia 8.02.2005 r. (znak: MKS 87/05) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy zakup przez Spółkę własnych udziałów w celu umorzenia (które nastąpiło bez obniżania kapitału zakładowego, a w oparciu o kapitał rezerwowy pochodzący z zysku z lat ubiegłych poprzez obniżenie tego kapitału w wysokości specjalnie utworzonej na ten cel rezerwy) nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego dla wspólników pozostających w spółce?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem w dniu 12.04.2005 r. (data wpływu 20.04.2005.) wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spół ...

czy przekazanie nadwyżki środków z funduszu organizacyjnego pozostałej po zakończeniu procesu tworzenia administracji i organizowania sieci przedstawicielstw Spółki na kapitał rezerwowy powoduje powstanie obowiązku podatkowego w spółce.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14 kwietnia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy przekazanie nadwyżki środków z funduszu organizacyjnego pozostałej po zakończeniu procesu tworzenia a ...

Czy z chwilą przekształcenia spółki zo.o. w spółkę jawną po stronie udziałowca , wspólnika powstanie obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy dochód osiągany corocznie przez spółkę zo.o. przekazywany był w całości na kapitał rezerwowy i kapitał ten pozostanie kapitałem rezerwowym w spółce jawnej?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która podjęła działania zmierzające do jej przekształcenia w spółkę jawną. Zgodnie z podejmowanymi przez wspólników uchwałami o podziale zysków, dochód osiągany corocznie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przekazywany był w całości na kapitał rezerwowy. Z chwilą przekształcenia ...

Czy Spółka winna potraktować kwotę stanowiącą 1% wartości brutto faktury VAT, odniesioną na fundusz rezerwowy, jako przychód podlegający opodatkowaniu?

Spółka z o.o. (grupa producentów rolnych) zakupuje od rolników zrzeszonych w Spółce towary handlowe (żywiec). Należność brutto za tuczniki wynikająca z faktur zakupu (faktury VAT), wystawionych przez Spółkę, zostaje umniejszona o 1% wartości na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. W konsekwencji Spółka płaci rolnikowi o 1% mniej, przeznaczając przedmiotową kwotę na fundusz rezerwowy. W związ ...

Czy przy przekształceniu spółki z.o.o. w spółkę jawną niepodzielony zysk netto podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Pana z dnia 03.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto Nr DF-415/21/05 z dnia 19.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sp ...

Czy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej ciążą na niej obowiązki płatnika pdop?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ma zamiar dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie to nastąpi w drodze przekazania kwot z innych funduszy Spółki, w tym ze środków własnych. Zostanie ono dokonane ze źródeł kapitału rezerwowego i zapasowego poprzez podniesienie wartości nominalnej akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Spółka pos ...

Jak nalezy ustalić podstawę opodatkowania w pdop w przypadku podwyższenia kapitału spółki akcyjnej?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka Spółka ma zamiar dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie to nastąpi w drodze przekazania kwot z innych funduszy Spółki, w tym ze środków własnych. Zostanie ono dokonane ze źródeł kapitału rezerwowego i zapasowego poprzez podniesienie wartości nominalnej akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Kap ...

Spółka wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów pozyskania i obsługi kredytu, wykorzystanego do utrzymania płynności finansowej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki xxx (dalej Spółka) S. A z dnia 30 czerwca 2006r. (data wpływu 30 czerwca 2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...

Czy wydatki poniesione w związku z prowadzonymi przez Spółkę postępowaniami sądowymi wiążą się z ochroną interesów prawnych Firmy, a więc stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opisane w piśmie z dnia 08 lutego 2007 r. jest prawidłowe. U Z A S A D ...

Generowanie strony w 78 ms