Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: praca przymusowa

Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia pieniężne przyznane przez Zarząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Emerytalną Instytucję Ubezpieczeniową w Wiedniu?

W ślad za pismem z dnia 3 lipca 2003 r. Nr PDI/2-413/20/2003 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dodatkowo informuje, że ponowna analiza przedłożonych przy piśmie z dnia 12.06.2003 r. dokumentów wskazuje na pobieranie przez Panią dwóch świadczeń pieniężnych. Świa ...

W jaki sposób określić przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wykonywania pracy społecznie użytecznej przez osoby skazane wyrokiem sądu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku nr: L.dz.G.K/052/2005, złożonego w dniu 28.02.2005 r. (uzupełnio ...

Czy renta odszkodowawcza za przymusową pracę w latach 1942-1945 w Niemczech, obecnie wypłacana za pośrebnictwem Banku PKO S.A. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Wnioskiem z dnia 06.07.2006 r. zwrócił sie Pan o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w marcu 1940 r. został Pan wywieziony do pracy na tereny Niemiec. W latach 1942 - 1945 przebywał Pan w obozie koncentracyjnym Buchenwald. W obozie tym był Pan poddawany różnego ro ...

Czy w świetle ustawy z dn.21.09.2000r. /Dz. U. Nr 93, poz.1028/ otrzymane przez niego świadczenie jest zwolnione z podatku i opłat oraz nie jest wliczone do dochodów.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a§1-4 w związku z art.216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oceniając stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we ...

Czy zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia emerytalne z tytułu niewolniczej pracy w okresie II wojny światowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Czy zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia emerytalne z tytułu niewolniczej pracy w okresie II wojny światowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 22 ms