Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia

Czy wystawienie rachunku przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej za usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w lutym 2005r a dotyczącym grudnia 2004r i ujęcie go w przychodach roku 2004 jest prawidłowe?

Wnioskiem z dnia 24.02.2005r podatniczka będąca wspólnikiem Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej s.c. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z zapytaniem czy wystawienie rachunku korygującego przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. za usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w lutym bieżącego roku a dot ...

Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Czy czynności polegające na zarządzaniu środkami finansowymi pochodzącymi z w/w opłat korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnyp o s t a n a w i a uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Narodowy Fundusz Zdrowia na mocy art. 97 ust. 1 i art. 116 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. ...

Czy kwotę otrzymanej refundacji dotyczącej artykułów medycznych i ortopedycznych powino się wykazać jako przychód z działalności gospodarczej w miesiącu którego dotyczy, czy w miesiącu jej faktycznego otrzymania ?

Z treści złożonego zapytania wynika, iż od stycznia 2005 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Przedmiotem prowadzenia działalności jest sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych. Posiada Pani umowę podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia na refundacje materiałów medycznych, wydawanych klientom bezpłatnie lub za cz ...

W jakim miesiącu należy wykazywać przychód z tytułu świadczeń usług medycznych przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej - w miesiącu ich faktycznego wykonania, czy w miesiącu następnym, kiedy przychód ten staje się przychodem należnym ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu powstania przychodu z tytułu wykonania świadczeń ...

Czy są kosztami uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z organizacją nowej stacji dializ na zakup sprzętu medycznego podlegającego udostępnieniu, a później przekazaniu Szpitalowi? W zamian Szpital udostępnił stację dializ z pomieszczeniami pomocniczymi. Czy ze względu na krótszy niż 1 rok okres, w którym mocą umowy sprzęt będzie własnością Spółki nie powinien on być amortyzowany?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 10.04.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.04.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Poda ...

Czy ma Pan prawo do rozliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2006 kwoty 800,00zł. z tytułu opłacenia sztucznej soczewki ocznej, po usunięciu zaćmy z prawego oka, w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?

Na podstawie art.14a §4 i art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia stanowisko Pani w sprawie zawartej we wniosku z dnia 12.09.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznać za prawidłowe. Ma Pan 82 lata. Jest em ...

Czy usługi w zakresie przygotowania sprawozdań dla Narodowego Funduszu Zdrowia na zlecenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w przypadku, gdy odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zleceniodawca są uznawane za samodzielnie wykonaną działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawieart. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.z 2005 r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia02.11.2005 r. (data wpływu do urzędu 03.11.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co dozakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towar ...

Czy korzystając z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach NFZ może Pani odliczyć od dochodu poniesione koszty zakwaterowania i wyżywienia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje za nieprawi ...

Dotyczy: sposobu rozliczania podatku w przypadku otrzymywania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu sprzedaży wyrobów medycznych.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 19 czerwca 2007r. podatnik prowadzi działalność gospodarczą – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych. W ramach tej działalności dokonuje między innymi sprzedaży aparatów słuchowych, z których przeważająca część jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z czym zapłata następuje w dwóch etapach:części ...

Generowanie strony w 42 ms