Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaświadczenie o zapłacie podatku

Jakie dokumenty podatnik powinien posiadać przy rejestracji samochodu używanego ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2004 r. dotyczące interpretacji przepisów podatkowych Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004. r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) naczelnik urzędu skarbowego dla celów związanych z rejestracją środków transportu jest obowiązany do wydawania zaświadczeń potwierdzających ...

Jakie są zasady wydawania zaświadczeń VAT-25 ? Czy powinienem złożyć wniosek VAT-24 w celu uzyskania zaświadczenia VAT-25 do sprowadzonego samochodu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 23.11.2004 r. (wpływ do urzędu 25.11.2004 r.) zapytanie dot. wydania zaświadczenia o uiszczeniu podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu przedstawia się nas ...

Starostwo Powiatowe dokonuje rejestracji pojazdów samochodowych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. nr 58 poz. 515 ze zmianami). Na podstawie ww. przepisów do Starostwa Powiatowego zwrócił się podatnik prowadzący działalność gospodarczą polegającą na odsprzedaży na terytorium kraju pojazdów, które wcześniej nabywa w państwach członkowskich Unii Europejskiej, o dokonanie czasowej rejestracji pojazdu samochodowego. Do dokumentów niezbędnych do rejestracji podatnik dołączył wystawioną przez siebie fakturę wewnętrzną z wyszczególnioną kwota podatku od towarów i usług, z której wynika, iż osobą sprzedającą i kupującą jest ten sam podmiot, tzn. osoba składająca wniosek o czasową rejestrację. Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Strona sformowała zapytanie czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami) faktura wewnętrzna może zastąpić zaświadczenie o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515 ze zmianami). Zajmując swe stanowisko Strona poinformowała, iż faktura wewnętrzna nie może zastąpić zaświadczenia o uiszczonym podatku od towarów i usług od pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej w przypadku gdy podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie odsprzedaży pojazdów, ubiega się o czasową rejestrację tego pojazdu przed jego dostawą dokonaną na terytorium kraju.

Starostwo Powiatowe dokonuje rejestracji pojazdów samochodowych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. nr 58 poz. 515 ze zmianami). Na podstawie ww. przepisów do Starostwa Powiatowego zwrócił się podatnik prowadzący działalność gospodarczą polegającą na odsprzedaży na terytorium kraju pojazdów, które wcześniej nabywa w państwach członkowskich Unii Eu ...

Dotyczy rozliczenia w deklaracji VAT-7 podatku od wewnatrzwspólnotowego nabycia środka transportu.

W dniu 16.06.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki z prośbą o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. Stan faktyczny:Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż w miesiącu sierpniu 2004r. Strona dokonała wewnątrzwspólnotoweg ...

W złożonym wniosku wnioskodawca pyta: 1.Czy ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej VAT-23 i opłacenia podatku VAT oraz uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, czy też deklaracji VAT-24 i opłaty skarbowej w wysokości 160 zł, jeżeli kupuje pojazd (samochód używany) od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w kraju Unii Europejskiej, a poza terytorium kraju? 2.Czy ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej VAT-23 i opłacenia podatku VAT oraz uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, czy też deklaracji VAT-24 i opłaty skarbowej w wysokości 160 zł, jeżeli kupuje pojazd (samochód używany) od podatnika VAT na fakturę VAT – marża w kraju Unii Europejskiej, a poza terytorium kraju? 3.Czy ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej VAT-23 i opłacenia podatku VAT oraz uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, czy też deklaracji VAT-24 i opłaty skarbowej w wysokości 160 zł, jeżeli kupuje pojazd (samochód używany) od podatnika VAT na fakturę VAT ze stawką 0% w kraju Unii Europejskiej, a poza terytorium kraju?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2007 r. (data wpływu – 15.03.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług st ...

Generowanie strony w 25 ms