Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: władza rodzicielska

Czy prawo opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci przysługuje rodzicowi, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje, jeśli w rozstrzygnięciu sądowym orzekającym o rozwodzie wykonanie władzy rodzicielskiej powierzono obojgu rodzicom, obojga rodziców obciążono kosztami utrzymania dziecka, a miejsce zamieszkania dziecka ustalono przy drugim rodzicu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.11.2004 r. (data wpływu: 15.11.2004 r.), dotyczące zasad opodatkowania dochodu osiągniętego za rok podatkowy 2004 w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, informuje. Zgodn ...


Czy do czasu uprawomocnienia się wyroku Sądu o ustanowienie opiekuna prawnego w osobie pełnoletniego brata, dochody małoletniego dziecka należy doliczać do dochodów rodzica, czy też traktować osobę małoletnią jako podatnika?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Państwa zawarte we wniosku z dnia 14.12.2006 r. (data wpływu 18.12.2006 r.) w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 14.12.2006 r., uzupełnionym w dniach: 27.1 ...

Czy ojcu przysługuje uprawnienie do opodatkowania dochodów podlegających opdatkowaniu według skali podatkowej w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci w sytuacji, gdy opieka nad dzieckiem powierzona została obojgu rodzicom ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 6 ust. 4, 5 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku uznaje za nieprawidłowe stanowisko ...

Czy prawo do opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci przysługuje rodzicom, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje, podczas gdy małżonek ma ograniczoną władzę rodzicielską nad dzieckiem?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma Podatniczki z dnia 12.04.2007 r., sprecyzowanego w dniu 20.04.2007 r. jako wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Czy w świetle powyższego stanu faktycznego Wnioskodawca nie popełni błędu rozliczając się wraz z córką jako ojciec samotnie wychowujący dziecko i za 2007 rok może rozliczyć się w ten sposób?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy należy się tzw. ulga prorodzinna tj. odliczenie od podatku kwoty 1145, 08 zł z tytułu wychowywania 30 letniego, niepełnosprawnego dziecka, pobierającego zasiłek pielęgnacyjny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy wychowując samotnie dziecko Wnioskodawca może być uznany za osobę samotnie wychowującą dziecko i rozliczyć się na zasadach preferencyjnego opodatkowania dochodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy Wnioskodawca może skorzystać z opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

1) Czy Wnioskodawca może wspólnie z dzieckiem dokonać obliczenia należnego podatku dochodowego za 2007 r.?2) Czy Wnioskodawcy przysługuje odliczenie ulgi prorodzinnej od obliczonego podatku za 2007 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 97 ms