Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faktura


Wystawianie dokumentów sprzedaży

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie informuje iż, w sytuacji opisanej przez Panią nie ma możliwości wystawienia przez Panią dla siebie faktury VAT RR. Stosownie do zapisu art. 32 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) za pomocą faktury wewnętrznej dokumentowane są takie czynności jak: św ...

Obniżenie podatku należnego

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 03.04.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji, czy Spółka może skorzystać z odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowy NIP, tzn. nieprawidłowość ta polega wyłącznie na innym oddzieleniu po ...

Przychody

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 29.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 30.01.2003 r.) w sprawie uzyskania pisemnej informacji w przedmiocie momentu uzyskania przychodu wyjaśnia, że kwestię tę reguluje przepis zawarty w ar ...

Kiedy powstaną warunki prawne do zaksięgowania faktur kosztowych w księdze handlowej?

Koszty uzyskania przychodów, stanowiące jedną z podstawowych instytucji podatkowych, decydującą o podstawie opodatkowania a tym samym o wysokości obciążenia podatkowego, mogą być potrącane tylko w określonym czasie wyraźnie wskazanym przepisami prawa. Ogólna zasada prawna w tym względzie, przyjęta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrąca ...Zapytanie dot. sposobu fakturowania usługi z wykorzystaniem materiałów zakupionych przez wykonawcę tj. czy: 1. zawsze należy na fakturze rozdzielać wartość samej usługi budowlanej oraz zużytych do jej wykonania materiałów, przypisując każdej pozycji odpowiednią stawkę VAT, 2. gdy przedmiotem umowy jest jedno działanie np. budowa lub remont na fakturze należy wykazać usługę jako całość z jedną stawką VAT niezależnie od stawek VAT na zakupione materiały.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 18.02.2004 r.) w sprawie udzielania informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Op., działającna podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w y j a ś n i a: w sw ...

Czy firma słusznie postąpiła wystawiając fakturę VAT za sprzedaż materiałów reklamowych (projekt, realizacja, przygotowanie do druku) w formie elektronicznej ze stawką 22%, a przekazanie autorskich praw majątkowych jako nie podlegające VAT?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - opodatkowaniu podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi o charakterze reklamowym (PKWiU 74.40) zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu VAT wg stawki 22%. Wyjątek stanowią usługi reklamowe (PKWiU 74.40.1) - ...

Czy przedstawiony sposób świadczenia usługi dzierżawy na rzecz żony wywołuje takie same skutki podatkowe, gdyby świadczenie uzyskała od osoby obcej? Przez takie same skutki podatkowe rozumie Pan prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na czynsz jak również prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w fakturze dokumentującej świadczenie ww. usługi na powyżej wymienionych zasadach.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 07.10.2003 r. ( data wpływu do US – 12.11.2003 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje. Z przedmiotowego pisma wynik ...

Generowanie strony w 102 ms