Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż towarów

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Na podstawie art. 14 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Państwa zapytaniem z dnia 10.02.2003 roku w sprawie opodatkowania sprzedaży towarów za granicę ze składu celnego Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej przedstawia swoje stanowisko w niniejszej sprawie: Sprzedaż towarów w polskim obszarze celnym jest sprzedażą na terytorium ...


Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. dotyczące stosowania stawek VAT do sprzedaży kosiarek spalinowych o symbolu PKWiU 29.32.20 (do 31.12.2002r. SWW 0824) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku (Dz. U. Nr 213 poz. 1803) zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na pod ...

Stawki podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, działając na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2003 roku dotyczące stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży surowca, jakim jest drewno surowe nie obrobione, zaszeregowane wg PKWiU pod symbolem 02.01.1, informuje: Zgodnie z § 66 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 20-06-2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług – sprzedaż samochodu ciężarowego jako „towaru używanego” wyjaśnia: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia ...

Ewidencja sprzedaży

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) zwalnia się od podatku VAT oraz od podatku akcyzowego sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało spr ...

Dotyczy określenia stawki podatku od towarów i usług, jaką należy zastosować przy sprzedaży ozdób o charakterze ludowym, które zostały sklasyfikowane przez urząd statystyczny pod symbolem PKWiU 92.31.10 - Prace artystyczne.

Wnioskiem z dnia 26 września 2003 r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem do tut. organu podatkowego jaka stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy sprzedaży ozdób o charakterze ludowym, które zostały sklasyfikowane przez urząd statystyczny pod symbolem PKWiU 92.31.10 - Prace artystyczne. W odpowiedzi na powyższe zapytanie - stosownie do postanowień przepisu art. 14a § 1 Ordynacji poda ...

Czy podlega opodatkowaniu VAT sprzedaż towarów poza terytorium RP ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w związku z pismem złożonym w dniu 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towaró ...

W związku z zakończeniem działalności gospodarczej w dniu 30.11.2003r., Podatnik sprzedał kiosk LOTTO innej firmie. Kiosk był użytkowany przez okres powyżej 5 lat od końca roku, w którym zakończono jego budowę, a więc, wg Podatnika, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług staje się towarem używanym i jest zwolniony od podatku VAT. Jednocześnie w ocenie Podatnika przedmiotowa sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, kiosk bowiem nie spełnia warunków określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy i jest tylko naniesieniem.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Definicja towaru, skonstruowana na potrzeby podatku VAT, zawarta została w art. 4 ust. 1 ustawy. Zgodnie z jej brzmieniem przez po ...

Czy przekazanie w ramach organizowanej przez Spółkę sprzedaży premiowej - na zasadach określonych w regulaminie towarów - po cenie promocyjnej, stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Odpowiadając na pismo z dnia 14 stycznia 2004r. w sprawie sprzedaży premiowej Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje: Stosownie do przepisów a ...

Generowanie strony w 12 ms