Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: swoboda działalności gospodarczej

Czy po dokonaniu zmiany we wspólnym wpisie , zdodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej ,malżonkowie zachowają prawo do uzyskanych ulg inwestycyjnych w następujących sytuacjach :gdy nadal będą prowadzić dotychczasowe przedsiębiorstwo wspólnie, bez zawierania umowy spółki,gdy nadal prowadzić będą dotychczasowe przedsiębiorstwo wspólnie bez zawierania umowy spółki ale równocześnie jedno z nich (to które zrezygnowało ze starego wpisu) będzie prowadzić działalność tego samego rodzaju, pod nowym wpisem.”

Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą pod firmą Dom na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarówno mąż jak i żona wykazują dochody z działalności gospodarczej prowadzonej pod w/w firmą i posiadają status przedsiębiorcy wynikający z w/w wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem VAT jest małżonek . Działalność gospodarcza prowadzon ...

Czy po dokonaniu zmiany we wpisie eidencji dziłalności gospodarczej w związku z ustrawą o swobodzie dzialalności gospodarczej podatnicy zachowają prawo do uzyskanych ulg inwestycyjnych w sytuacji , gdy nie będą prowadzić wspólnie dotychczasowego przedsiębiorstwa , ale jedno z nich (ten który pozostał przy starym wpisie) będzie samodzielnie prowadzić dotychczasowe przedsiębiorstwo , a drugi rozpocznie działalność tego samego rodzaju, w oparciu o majątek wspólny współmałżonków.

Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą pod firmą X na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarówno żona jak i mąż wykazują dochody z działalności gospodarczej prowadzonej pod w/w firmą i posiadają status przedsiębiorcy wynikający z w/w wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem VAT jest mąż. Działalność gospodarcza prowadzona przez ...

Czy po dokonaniu zmiany we wpisie ewidencji działalności gospodarczej , w zwiazku z ustawą o sowbodzie działalności gospodarczej , podatnicy zachowają prawo do uzyskanych ulg inwestycyjnych w sytuacji , gdy dotychczasowe przedsiębiorstwo prowadził będzie ten z małżonków , który , który pozostał na starym wpisie, a drugi -w dotychczasowym przedsiębiorstwie będzie osobą współpracującą , jednocześnie prowadząc działalność tego samego rodzaju , w oparciu o majątek wspólny .

Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą pod wspólną firmą na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarówno żona jak i mąż wykazują dochody z działalności gospodarczej prowadzonej pod w/w firmą i posiadają status przedsiębiorcy wynikający z w/w wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem VAT jest mąż . Działalność gospodarcza prowadzona ...

czy w sytuacji zaprzestania przez małżonków prowadzenia działalności na imię obojga małżonków na rzecz działalności prowadzonej przez jednego z małżonków wystąpią skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego .

Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki małżeńskiej , na imię obojga małżonków pod jednym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowani pod odrębnym dla spółki małżeńskiej nr NIP , zobowiązani są na podstawie ustawy wprowadzającej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej , do zaprzestania dalszej działalności w takiej formie . Wykonując ten obowiązek , doko ...

Czy w przypadku przekształcenia wspólnego wpisu małżonków do ewidencji działalności gospodarczej w dwa odrębne, możliwe jest kontynuowanie rozlicznia podatku VAT przez tego z małżonków, który był dotychczas zarejestrowany do podatku VAT, jeżeli forma prowadzonej działalności nie zostanie zmieniona?

W ww. piśmie Wnioskodawcy poinformowali, że prowadzą wspólnie działalność gospodarczą w formie tzw. firmy małżeńskiej bez zawartej umowy spółki cywilnej. Po rozdzieleniu jednego wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy, forma prowadzonej działalności gospodarczej nie została zmieniona. Małżonkowie oświadczyli, że w ramach prowadzonej wspólnie działalności, posług ...

czy dla osoby prawnej prowadzącj działalność gospodarczą moment powstania przychodu powinien być zawsze ustalany zgodnie z art. 12ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku uzupełnionego w dniu 16.03.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy dla osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą moment powstania przychodu powinien być zawsze ustalan ...

Czy pożyczka udzielona zagranicznym spółkom na działalnośc gospodarczą jest zwolniona z PCC?

W przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym Spółka rozpoczęła w 2005r. budowanie swojej aktywności na rynkach zagranicznych, a konkretnie w Bułgarii, Rumuni, Serbii, Czarnogórze, Chorwacji oraz Słowacji. W ramach grupy kapitałowej Spółki zostały utworzone cztery następujące spółki: XXX z siedzibą w Sofii; YYY z siedzibą w Bukareszcie; ZZZ z siedzibą w Bratysławie; CCC z siedzibą w Serbii ...

Czy dochód jednostki badawczo - rozwojowej, której celem statutowym jest działalność naukowa i techniczna, w części w której jest przeznaczony na te cele, wolny jest od podatku w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mimo nowelizacji ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych z dnia 5 lipca 2007 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

możliwość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy (pomimo bycia osobą zagraniczną) w celu ustalenia zobowiązań podatkowych związanych z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą Wnioskodawca może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 32 ms