Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fotografia

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku od towarów i usług są opodatkowane opisane powyżej czynności. Podatnik klasyfikuje swoją działalność wg SWW pod symbolem 2880 oraz ex 3663740.

Stan faktyczny Podatnik prowadzi zamknięty, jednoosobowy warsztat – pracownię fotograficzną, zajmującą się produkcją pomocy dydaktycznych służących do celów pokazowych lub jako wystawki stałe w szkołach, np. poczet królów polskich, ilustracje hymnu narodowego, tablice gramatyczne, fizyczne itp. Działalność Podatnika opiera się wyłącznie na współpracy ze szkołami, a produkowane pomoce dydaktyczne n ...

Czy porozumienie na mocy którego SPZOZ wyrazi zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej na jego terenie polegającej na wykonywaniu i sprzedaży zdjęć w zamian za zobowiązanie do prowadzenia strony internetowej SPZOZ oraz udziału w pracach zmierzających do poprawy estetycznego wyglądu szpitalnych pomieszczeń w zakresie fotografii, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej a X świadczącym usługi z zakresu fotografii zostanie zawarte porozumienie. Na mocy w/w porozumienia SPZOZ wyrazi zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej na jego terenie polegającej na wykonywaniu i sprzedaży zdjęć. Natomiast X zobowiązuje się do prowadzenia strony internetowe ...

Czy sprzedaż praw do wykorzystania fotografii na podstawie zawartych umów licencyjnych lub na podstawie umów o dzieło i sprzedaży praw do ich wykorzystania podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 13.04.2005 r. (wpł. 13.04.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 15.06.2005r.( wpł. 15.06.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Czy prowadząc od 1.10.2003 r. działalność fotograficzną, wykonywanie odbitek z filmów negatywowych i nośników cyfrowych, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w sytuacji gdy obrót z prowadzonej działalności za 2003 r. i 2004 r. oraz za okres od 01.01.2005 r. do 30.04.2005 r. nie przekroczył kwoty 40 000 zł, jest się obowiązanym do zainstalowania kasy rejestrującej od 1.05.2004 r.?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 05.04.2005 r., uzupełnionego w dniach 25.04.2004 r. i 17.05.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od ...

Czy prawo do wykorzystania wizerunku na fotografii stanowi wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też nie stanowi jej i w związku z tym nabycie tego prawa powinno być odniesione w koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia kosztu?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki ABC z dnia 21.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.11.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob ...

Czy spółka powinna traktować zezwolenie na jednorazową publikację amatorskich zdjęć jako przychód w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2006r. (data wpływu do Urzędu 27.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełnionego pismem z dnia 20.06.2006r., Naczel ...

Czy można odliczyć podatek od towarów i usług od zakupywanych przez podatnika wykonującego fotografie produktowe wykorzystywane w celach reklamowych towarów spożywczych poddawanych fotografowaniu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 ...

Opodatkowanie VAT premii pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy wnioskodawczyni może rozliczać pieniądze uzyskane ze sprzedaży praw do publikacji zdjęć odliczając od przychodu 50% kosztów przychodu? Jeżeli nie, to w jaki sposób ma płacić podatki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym w Polsce Wnioskodawczyni obowiązana jest do opodatkowania powstałego dochodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wg skali) i połączenia go z innymi dochodami np.: umowa o pracę, emerytura) ustalonego w wysokości różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania w wysokości 50% (art. 22 ust. 9) przychodu i wpłacania bez wezwania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1a ww. ustawy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 43 ms