Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: radio-taxi

dotyczy usług taksówkowych

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.01.2005 r. /data wpływu do U.S. 03.02.2005 r./ w sprawie udzielenia informacji w zakresie stoso ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wykonywane usługi w zakresie nieodpłatnego świadczenia na rzecz swoich członków usługi określonej w PKWiU 63.21.25-00.10 "obsługa centrali wzywania radio taxi"?

W przedmiotowym wniosku zrzeszenie przedstawiając stan faktyczny wskazało, iż jest samorządną organizacją społeczno-zawodową członków wykonujących działalność taksówkową w zakresie przewozu osób i bagażu, działającą w oparciu o uchwalony statut. Podatnik wskazał jako podstawę prawną działania takich organizacji samorządu zawodowego - ustawę z 30 kwietnia 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych ...

Czy można skrócić okres amortyzacji z 5 lat do 3 lat i kilku miesięcy dla samochodów wykorzystywanych w ramach radio-taxi, stanowiących środki trwałe w przedsiębiorstwie, stosując przepis prawny określony w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22i ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 3.09.2005 r. złożony do tut. organu podatkowego w dniu 6 ...

dotyczy zakwalifikowania telewizora wykorzystywanego w działalności gospodarczej (zamontowany w pomieszczeniu dyspozytora radia-taxi) jako środka trwałego

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika - pana Ryszard W. z dnia 12.09.2005 r., uzupełniony pismem z dnia 17.09.2005 r. (data wpływu d ...

Czy usługa centrali używania radio-taxi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.09.2005r. (data wpływu 28.09.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług centrali wzywania radio-taxi, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidło ...

Czy w świetle obowiązujących obecnie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług świadczenie przez Zrzeszenie zgodnie ze statutem bezpłatnie na rzecz członków- taksówkarzy, usługi zakwalifikowanej do grupowania PKWiU 63.21.25-00-10 „Obsługa centrali wzywania radio-taxi”, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Przy czym należy mieć na uwadze, że członkowie ww. organizacji wnoszą na jej rzecz wyłącznie składki z tytułu członkostwa na podstawie statutu i odrębnych przepisów dot. Zrzeszeń, a więc na podstawie innego tytułu prawnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 32 ms