Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wymagalność

Jaką datę należy przyjąć jako datę powstania przychodu należnego z tytułu świadczenia usług najmu sprzętu: koparki gąsienicowej oraz koparko-ładowarki?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 16.02.2005 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej daty powstania przychodu należnego z tytułu świadczenia usług najmu sprzętu: koparki gąsienicowej oraz koparko-ładowarki, działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dni ...

Dotyczy daty wymagalności roszczeń z tytułu umów dzierżawy oraz momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od dzierżawionych środków trwałych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika ...

jak określić wysokość zadłużenia w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233, art. 239 w związku z art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.10.2005r. Spółki Akcyjnej "D" wniesionego na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 07.10.2005r., Nr 1471 ...

czy z wymienionych tytułów powstaje zadłużenie w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. oraz pojęcia "zadłużenia".

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie: - zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1471/DPD1/423/64/05/MK/1 z dnia 07.10.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

1.czy dyskonto będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodów w momencie otrzymania kwot z tytułu sprzedaży wierzytelności, tzn. zapłacenia ceny,2.czy Spółka prawidłowo dokonuje korekty kosztów uzyskania przychodów w miesiącu wymagalności poszczególnych rat leasingowych o korektę dyskonta, spowodowaną zmianą wysokości okresowych opłat leasingowych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 20 stycznia 2006r. (data wpływu do Urzędu 23.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uw ...

Kiedy powstanie przychód z tytułu otrzymania opłaty za przedterminowe zakończenie umowy leasingu operacyjnego, spełniającej warunki z art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku: 1) kradzieży samochodu; 2) wypowiedzenia umowy przez Spółkę; 3) całkowitego zniszczenia samochodu; 4) rozwiązania umowy przez korzystającego; 5) naruszenia przez niego art. 709#185;#179; kodeksu cywilnego, nie przestrzegania warunków ogólnych leasingu, w wyniku czego Spółka ponosi szkodę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy i w którym momencie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym kaucje na opakowania jednostkowe środków niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych otrzymane od klientów Spółki przy sprzedaży tych środków, a nie zwrócone klientowi za nie wywiązanie się przez niego z obowiązku zwrotu odpadów opakowaniowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy przychód z udzielenia licencji powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3c updop - w dniach, kiedy należności z umowy stają się wymagalne? Umowa licencyjna określa datę udzielenia licencji -co do zasady przypadającą po dacie podpisania umowy - oraz okres jej trwania, który wynosi zazwyczaj 12 albo 24 miesiące. Niezwłocznie po jej zawarciu zostaje wystawiona faktura VAT z 30-dniowym terminem płatności.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy przychodami są kwoty netto okresowych opłat fakturowane na Klienta zgodnie z mową licencji, a przychód należny powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3c w dniu, w którym należności przypadające dla Spółki od Klienta, wynikające z umów, są wymagalne - w sytuacji zawarcia transakcji, polegającej na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z licencji na System, przy współuczestnictwie Spółki wstępującej w miejsce Producenta Systemu jako podmiotu upoważniającego Klienta do korzystania z Systemu na podstawie licencji i zapewniającego finansowanie transakcji?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika prze ...

Czy Rolnicza Spółdzielnia ma jakieś wymagalne zobowiązanie podatkowe z tytułu nabycia wyżej opisanej nieruchomości?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości - Naczelnik Urzęd ...

Generowanie strony w 9 ms