Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: należności celne

Czy wobec dokonania sprzedaży towarów, wartość należności celnych w postaci cła zaliczyć można do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w związku z informacją przekazaną do Urzędu Celnego przez austriackie władze celne uznano, iż Podatnik naruszył warunek dotyczący prawidłowego dokumentowania pochodzenia towarów z obszaru Unii Europejskiej. Naczelnik Urzędu Celnego wszczął „z urzędu” postępowanie celne i podatkowe w sprawie towaru zgłoszonego do procedury dopuszczenia do obrotu. Postę ...

Kiedy koszty polegające na uiszczeniu należności celnych określonych prawomocną decyzją organu celnego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Firma dokonała w 2001 roku zgłoszenia celnego towarów i uiściła należności celne. W 2004 roku urząd celny uznał zgłoszenie celne za nieprawidłowe i określił decyzją dług celny. Po zaskarżeniu tej decyzji, Izba Celna w 2005 roku wydała decyzję podtrzymującą decyzję organu I instancji określającą dług celny, w wyniku której Spółka dokonała zapłaty należności celnej. W związku z powyższym podatnik wy ...

Pytanie dotyczy możliwości ujęcia należności celnych jako kosztu podatkowego w miesiącu otrzymania faktury wystawionej przez Przedstawiciela fiskalnego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 16.11.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.11.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 29.11.2005r. (data wpływu do Urzędu 01.12.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Kiedy powstaje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z decyzji określającej prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego wydanej przez naczelnika urzędu celnego?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka wystąpiła do urzędu celnego o uznanie zgłoszenia celnego SAD nr E13/141100/00/000040 z dnia 04.01.2001r. za nieprawidłowe w części dotyczącej wartości celnej ...

Zatem, wobec faktu, iż decyzja wymierzająca cło funkcjonuje w obrocie prawnym i jest wymagalna, Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił, że organy celne nie mogły uwzględnić wniosku strony o zwrot nienależnego, zdaniem skarżącego, cła. Odnosząc się do zarzutu pierwszeństwa sentencji wyroku przed jego uzasadnieniem należy podkreślić, że zgodnie z przepisem art. 11 p.p.s.a. sąd administracyjny jest związany ustaleniami co do popełnienia przestępstwa prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu karnym jedynie w przypadku, gdy jest on skazujący.

Wyrokiem z dnia 31 maja 2005 r., sygn. akt III SA/Lu 175/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Janusza S. i Jerzego T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia 31stycznia 2005 r. Nr 300000-PC-480/18/05/RZ w przedmiocie odmowy zwrotu cła - oddalił skargę. Sąd przyjął za podstawę rozstrzygnięcia stan faktyczny ustalony przezorgany celne wsk ...

Podatnik ma wątpliwości, czy należności celne oraz koszty za obsługę należności celnych są kosztem uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...

Podatnik ma wątpliwości czy należności celne oraz koszty za obsługę należności celnych są kosztem uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...

Do żadnej z kategorii spraw regulujących zwrot i umorzenie należności celnych wymienionych w przepisach ustawy - Kodeks celny oraz w rozporządzeniu w sprawie zwrotu lub umarzania należności celnych nie mogą zostać zaliczone inne powoływane przez Bogusława P. okoliczności, to jest trudna sytuacja rodzinna i majątkowa, bowiem wymienione akty prawne nie przewidywały podmiotowych przesłanek warunkujących umarzanie należności celnych, czy też bliżej niesprecyzowany interes publiczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z 7 lipca 2005 r. sygn. akt III SA/Lu 262/05 oddalił skargę Bogusława P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z 7 kwietnia 2005r. nr 300000-PC-481-4/05/JP w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych. Sąd oparł ustalenia na następującym stanie faktycznym. W dniu 24 listopada 1993r. Dyrektor Urzędu Celnego w Zgorzelcu przekazał ...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia miesiąca, w którym Spółka ma prawo dokonać korekty deklaracji VAT -7 i wykazać podatek naliczony. Spółka stoi na stanowisku, iż prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikający z importu towarów przy zastosowaniu procedury uproszczonej przysługuje w styczniu lub lutym 2004r.

P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 12 grudnia 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 19.12.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U ...

Czy zaległe cło naliczone przez Urząd Celny można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku z dnia 17.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.01.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa ...

Generowanie strony w 24 ms