Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokumentacja księgowa

Jaka jest forma księgowania umowy komisu przy sprzedaży towarów ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.06.2003 r. Urząd Skarbowy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Umowa komisu według art. 765 Kodeksu cywilnego jest umową, na podstawie której przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego ...


Czy lista prowizji netto jest wystarczającym dokumentem do uznania wartości prowizji netto jako koszty uzyskania przychodów do celów podatkowych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2005r. który wpłynął w dniu 31.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej pytania czy lista prowizji netto ...

Czy wypłacone przez najemcę odszkodowanie za skradziony sprzęt budowlany, będący własnością wynajmującego, stanowi u najemcy (jako wypłacającego odszkodowanie) koszt uzyskania przychodów- jaki dokument księgowy jest podstawą do zaksięgowania powyższego wydatku?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. skradziony został sprzęt budowlany, który był przedmiotem wynajmu. W związku z zawartą umową oraz porozumieniami w roku 2003 i 2004 wypłacone zostało przez najemcę odszkodowanie wynajmującemu sprzęt. Podatnik w latach 2003 i 2004 opodatkowany był na zasadach ogólnych i prowadzona była księga przychodów i rozchodów. Zdaniem po ...

Jaki dokument należy wystawić w przypadku nabyć "zwłok zwierząt hodowlanych" od rolnika ryczałtowego?

Podatnik dokonuje skupu zwłok zwierząt hodowlanych od rolników ryczałtowych. Powyższe dokumentuje pokwitowaniem odbioru padliny zawierającym dane dotyczące właściciela padliny, numeru gospodarstwa, rodzaju odbieranej padliny, ilości kwoty zapłaconej rolnikowi, a także podpis dostawcy i odbiorcy. Według pytającego dokumentem dla celów podatkowych może być druk pokwitowania odbioru padliny, który wy ...

Czy premie pieniężne otrzymywane w związku ze zrealizowaniem obrotów w ustalonej wysokości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 10.01.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 18.01.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanych ...

Jak księgować przychód osiągany ze sprzedaży oprogramowania wraz z licencją w sytuacji gdy sprzedaż jest prowadzona przez wyspecjalizowaną firmę pośredniczącą i następuje poprzez stronę internetową a dokumentem potwierdzającym dokonaną sprzedaż jest zestawienie płatności w postaci raportu za dany okres?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28.02.2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Czy wspólnota musi składać deklaracje CIT-2, zeznanie CIT-8 oraz bilans.

POSTANOWIENIE NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRUDZIĄDZU działając na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej … 11 z dnia 24 stycznia 2005r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w Grudziądzu w dniu 26 stycznia 2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania pr ...

Czy osoba prowadząca działalność gospodarcząjako w zakresie pośrednictwa finansowego powinna gromadzić i posiadać oryginały druku wpłat, na podstawie których klient zleca jej dokonanie zapłaty podatku do urzędu skarbowego, czy też ich kopie lub kserokopie?

Podatniczka zwróciła się o interpretację, czy prowadząc działaność w zakresie pośrednictwa finansowego powinna gromadzić i posiadać oryginały druków wpłat, na podstawie których klient zleca Jej dokonanie zapłaty podatku, czy też ich kopie lub kserokopie.Stanowisko Podatniczki w powyższej sprawie jest takie, że powinna posiadać oryginały druków wpłat, ponieważ stanowią one podstawę do ustalenia wys ...

W związku z tym podatnik pyta się, czy mają wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodu dodatnie/ujemne różnice kursowe wynikające z różnicy pomiędzy wartością kwoty przejętego przez osobę trzecią długu wyrażonego w USD, a wartością kwoty w złotych polskich jaką dłużnik zapłacił osobie trzeciej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Generowanie strony w 24 ms