Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podwyższenie

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.02.2003 r. znak: EP/39/2003/461 skierowane do Urzędu Skarbowego w Skarżysku - Kam. w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, tutejszy Urząd Skarbowy na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. wyjaśni ...

Czy można uzwględnić w kosztach uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym: koszt telefonu, koszty przejazdu do domu w danym miesiącu?

W związku z pismem doręczonym osobiście w dniu 29.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie. Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowania przepisy ustawy z dnia ...

- czy do niżej wymienionych środków trwałych mogę zastosować stawkę amortyzacyjną wg art. 22 k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym w wysokości 14% podwyższoną o współczynnik 3 (14% x 3 = 42%) w skali roku z tytułu położenia zakładu na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu bezrobociem strukturalnym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.11.2003 r. (data wpływu 07.11.2003 r.) uzupełnione dnia 25.11.2003 r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje. Stan faktyczny jest następujący: Dnia 30.06. ...

Czy w przypadku umowy o dzieło za opracowanie ekofizjograficzne można przyjąć koszty uzyskania przychodów w podwyższonej wysokości 50%?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2004 r. uzupełnione dnia 18.03.2004 r. w sprawie naliczenia podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło, którym jest opracowanie ekofizjograficzne - informuje: Ustawa z ...

Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. nominalne podwyższenie wartości akcji?

z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik jest akcjonariuszem Spółki Akcyjnej oraz posiadaczem akcji imiennych tej Spółki, których dotychczasowa wartość nominalna wynosiła 10 zł każda. Na mocy art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z środków pochodzących z kapitału zapasowego, poprzez podwyższenie nominalnej wartości akcji z ...

Czy podatniczka może odliczyć od podatku wydatki na zwiększenie wkładu budowlanego w sytuacji, gdy w 2001r. wniosła do spółdzielni mieszkaniowej wkład i otrzymała mieszkanie, a następnie, kierowana chęcią zmiany mieszkania na większe, w 2003 r. wniosła kolejną opłatę celem powiększenia wkładu mieszkaniowego?

Podatniczka zwraca się z zapytaniem, czy może odliczyć od podatku wkład mieszkaniowy wniesiony do spółdzielni mieszkaniowej w 2003 r., jeżeli w 2001r. wniosła do spółdzielni mieszkaniowej wkład i otrzymała mieszkanie, a następnie, kierowana chęcią zmiany mieszkania na większe, w 2003 r. wniosła kolejną wpłatę celem powiększenia wkładu mieszkaniowego. Podatniczka uważa, iż wpłata dokonana w 2003r. ...

Czy wydatek poniesiony na zakup opon do samochodu będącego środkiem trwałym powiększy wartość środka trwałego oraz czy nieodliczony podatek VAT powiększy jego wartość .

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.216 i art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 20 marca 2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących wymian ...

Czy podatnik, który od poniedziałku do piątku przebywa w mieście, w którym znajduje się jego miejsce pracy, którego miejsce zamieszkania znajduje się poza tą miejscowością, który w dniach wolnych od pracy przebywa w miejscu zamieszkania ma prawo do uwzględnienia w zeznaniu podatkowym za 2004 r. kosztów uzyskania przychodu wynikającego z wynagrodzenia ze stosunku pracy, w faktycznie poniesionej wysokości na dojazd do pracy na podstawie miesięcznych, imiennych biletów środkami komunikacji PKP?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2005 r. (data wpływu: 28.02.2005 r.) uzupełnionego pismem w dniu 22.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Czy słuszne jest założenie, iż zgodnie z przepisem art. 16i ust. 1 oraz art. 16i ust. 5 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest podwyższenie stawek amortyzacyjnych do maksymalnego poziomu wynikającego z aktualnego Wykazu. Jednocześnie Spółka prosi o odpowiedź na pytanie, czy wspomniane podwyższenie stawek amortyzacyjnych może zostać dokonane od pierwszego miesiąca roku podatkowego 2004, poprzez dokonanie odpowiedniej korekty wysokości dokonanych dotąd odpisów amortyzacyjnych w 2004 r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 27 stycznia 2005 r. wniosku (uzupełnionego pismem z dnia 07 marca 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Podatnik wystąpił o interpretację przepisów podatkowych w zakresie zaliczenia – bezpośrednio – do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na remont i modernizację lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem oraz na zakup urządzeń, w danym roku podatkowym, w przypadku gdy suma wydatków przekracza wartość 3.500,- zł.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ..., działając na podstawie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznał stanowisko Pani przedstawione we wniosku złożonym w tut. Urzędzie w dniu 04.04.2005 r. i uzupełnionym w dniu 02.06.2005 r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastos ...

Generowanie strony w 57 ms