Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie postępowania egzekucyjnego

Czy na podstawie postanowienia komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności wierzytelności ( dotyczącego części wierzytelności ) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu całą kwotę wierzytelności wykazaną w tytule wykonawczym czy tylko jej część, która została ujęta w postanowieniu komorniczym?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzący działalność gospodarczą jako wierzyciel w oparciu o tytuły wykonawcze kierował zasądzone od dłużników wierzytelności do egzekucji komorniczej w częściach a nie w pełnej wysokości. Uprzednio wierzytelności te w całości firma wykazała jako przychody należne. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o pod ...

Czy postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego może być uznane za postanowienie o nieściągalności wierzytelności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o p.d.o.p oraz czy postanowienie takie obliguje Spółkę do zaliczenia tejże wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w ...

Jakie obowiązki spoczywają na podatniku w przypadku zaliczenia w koszty działalności wartości umorzonych wierzytelności - na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy, a w szczególności "czy samo postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na jego bezskuteczność - na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 i art. 829 kpc, będzie wystarczającą podstawą do umorzenia wierzytelności i zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów, czy też konieczne są również inne dokumenty?".

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a §1, §3, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zmianami/, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że stanowisko podatnika w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, dotyczącego uznania za koszt uzyskania przychodów wartości umo ...

Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej kwoty wierzytelności, w przypadku gdy postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego uzyskano tylko względem części wierzytelności.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30.12.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.12.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania pr ...

Skoro "dłużniczka" faktycznie dłużniczką nie była to w swej istocie postępowanie egzekucyjne, już w momencie wszczęcia było bezprzedmiotowe. W takiej sytuacji nie można było ściągać kosztów egzekucyjnych od osoby, która nie była zobowiązana w rozumieniu art. 90c ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Skoro nie było zobowiązanego, to niezależnie od okoliczności w jakich doszło do wszczęcia egzekucji jego koszty obciążały wierzyciela.

Wyrokiem z 9 września 2004 r. sygn. akt SA/Sz 679/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę UFG w W, na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 5 marca 2003 r. Nr NA-2-E/724/AD/7/2003 w przedmiocie kosztów egzekucyjnych. Z uzasadnienia wyroku wnikało, że na wniosek wierzyciela UFG w W, na podstawie tytułu wykonawczego o Nr E A/10248/02 z dnia 13 maja 2002 r. wysta ...

Powstanie zobowiązania podatkowego oznacza, że z tą chwilą zobowiązanie podatkowe z tytułu zaliczek na podatek traci swój byt prawny, a więc sytuację, w której organ podatkowy nie tylko, że nie może ustalić innej wysokości zaliczek niż zadeklarowana ale i nie może tych zaliczek egzekwować, gdyż utraciły one swój byt prawny. Utrata bytu prawnego oznacza, ze zobowiązanie z tytułu zaliczek na podatek nie może być jako wygasłe wykonywane w drodze postępowania egzekucyjnego.

Wyrokiem z dnia 27 października 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 411/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2004 r. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego. W motywach orzeczenia wskazano, że spornym aktem organ skarbowy utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku z 23 kwietnia 2004 ...

Art. 6 ust. 1 pkt 1 Sąd I instancji nie stosował, gdyż jest to zadanie organu restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy. Sąd dokonał natomiast kontroli działania tego organu w aspekcie ustalenia czy w sprawie chodziło o należności wymienione w tym przepisie. W skardze kasacyjnej brak wskazania przepisu, który Sąd miałby naruszyć dokonując wadliwie tej kontroli.

Urząd skarbowy w Gryficach decyzją z dnia 30 grudnia 2002 r. wydaną na podstawie art. 207 i art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287) umorzył wobec Ireneusza K ...

Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisanych jako nieściągalne wierzytelności objętych postępowaniem egzekucyjnym, które komornik umorzył w trybie art. 824 par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi stosownie do swej właściwości na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie uznania, że treść postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucy ...

Organ egzekucyjny, jak wynika wyraźnie z art. 29 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Spór co do tego, czy skarżącej skutecznie doręczono decyzję wymiarową objętą tytułem wykonawczym będącym podstawą prowadzenia w stosunku do niej egzekucji nie może być przedmiotem badania w postępowaniu egzekucyjnym. Przedmiotem tego postępowania są bowiem kwestie wyłaniające się w toku samego postępowania egzekucyjnego.

Wyrokiem z 2 marca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę Ewy Barbary Ż. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 25.10.2004 r., utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 09.09.2004 r., odmawiające, umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko zobowiązanej Ewie Barbarze Ż. Sąd ten wskazał, ...

1. Zgodnie z treścią objętego zarzutem skargi kasacyjnej przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla je w całości albo w części, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów postępowania (inne niż dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego - art. 145 § 1 pkt 1 lit. b oraz stwierdzenia nieważności - art. 145 § 1 pkt 2) w takim stopniu, iż mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Przepis ten zatem normuje powinność wydania oraz treść rozstrzygnięcia sądu administracyjnego pierwszej instancji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów postępowania. Naruszenie przepisów postępowania może polegać w szczególności na nie dopełnieniu wynikających z tych przepisów obowiązków organu, uniemożliwieniu stronie skorzystania z przysługujących jej uprawnień procesowych albo błędnej wykładni tych przepisów. 2. Przez możliwość istotnego wpływania na wynik sprawy należy rozumieć prawdopodobieństwo oddziaływania naruszeń prawa procesowego na treść decyzji lub postanowienia, a więc ukształtowania w nich stosunku administracyjnoprawnego, materialnego i procesowego. Sąd uchylając z tych powodów decyzję lub postanowienie musi wykazać, że gdyby nie było stwierdzonego w postępowaniu sądowym naruszenia przepisów postępowania, to rozstrzygnięcie sprawy najprawdopodobniej mogłoby być inne. 3. Trafnie Sąd w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku odwołując się do treści przepisu art. 59 § 1 u.p.e.a. wyjaśnił, iż umorzenie postępowania egzekucyjnego jest konsekwencją stwierdzenia, że postępowanie to nie może być prowadzone i że przyczyny niedopuszczalności egzekucji mają trwały, a nie przejściowy charakter. Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego zostały enumeratywnie wymienione wart. 59 § 1 pkt 1-10 u.p.e.a. 4. Oznacza to, iż z tych samych przyczyn nie mogło dojść do umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tych samych tytułów wykonawczych z podaniem jedynie innej podstawy prawnej. Nie można ponadto zgodzić się z twierdzeniem autora skargi kasacyjnej, iż w sprawie wystąpiły inne przypadki wskazane w art. 59 § 1 pkt 10 u.p.e.a. nakazujące umorzenie postępowania egzekucyjnego. Twierdzenie to oparte zostało o tezę, że niezaspokojony, w toku postępowania upadłościowego, wierzyciel nie ma podstawy prawnej do dochodzenia wierzytelności w przypadku ukończenia postępowania upadłościowego poza wierzytelnościami wymienionymi w wyciągu z listy wierzytelności (niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego) - art. 217 i art. 170 prawa upadłościowego. Z mających zastosowanie w sprawie przepisów art. 59 § 1 pkt 10 u.p.e.a. w związku z art. 63 § 1 prawa upadłościowego (obowiązującego w dacie wszczęcia postępowania upadłościowego) wynika obowiązek umorzenia z mocy prawa postępowania egzekucyjnego po uprawomocnieniu się postanowienia o upadłości.

Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Stefana O na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 4 października 2004 r. Nr NA-2-7241/68/2004/SB w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu wyroku opisując dotychczasowy przebieg postępowania wyjaśniono, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu, będący ...

Generowanie strony w 24 ms