Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykonanie umowy

Czy zawarcie porozumienia o odstąpieniu od umowy sprzedaży podlega ponownie podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku H. S.A. z dnia 4.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 7.01.2005 r.) w spraw ...

Podatnik zawarł z firmą prowadzącą sprzedaż produktów samochodowych umowę o świadczenie usług promocji i reklamy i za okres pierwszych 54 m-cy otrzymał w formie zaliczki 90 % wartości zawartej umowy. Czy ewidencjonowanie przychodu z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet usług promocji i reklamy w wysokości 1/54 jest przychodem?

Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku pana Zbigniewa C. z dnia 8.06.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu - 10.06.2005 r.) ...

- dotyczy możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od umowy zawartej z firmą amerykańską na przygotowanie oprogramowania, w sprawie obowiązku składania deklaracji oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodwy oraz w sprawie rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku - po rozpatrzeniu wniosku Pana Jakuba S. zam. G. ul. ..., z dnia 26 października 2005r. (uzupełnionego dnia 18.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że przedsta ...

dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienia do spółki cywilnej aportu w postaci przedsiębiorstwa

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania państwa Lucyny i Adama K. z dnia „5.04.2006 r. ” uzupełnionego pismem z dnia 15.05.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, z dnia 18.04.2005 r. znak: IS.I/2-4360-1/06, odmawiającej zmiany ...

Czy dochody uzyskane z tytułu realizacji kontraktu częściowo finansowanego z funduszu PHARE korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 ptk 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Informatycznego X z siedzibą w K. przy ul. ...... , z dnia 21 marca 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 8 marca 2006r. Nr PB II/423/5/2006, uznające ...


Czy potrącone przez klienta kary umowne są kosztem nie stanowiącym kosztów uzyskania przychodów? Spółka nieterminowo wykonała usługi, przez co została obciążona przez klienta karą umowną z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umowy. Kara umowna została potrącona z należności za fakturę VAT.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (data wpływu 23 sierpnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmiocie ...

Czy Spółka-Finansujący powinna zaliczać do przychodów odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu środków transportu (spełniającej warunki art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w momencie faktycznego odszkodowania (metoda kasowa), czy w dacie wymagalności tej kwoty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 05.07.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ...

Czy odszkodowanie otrzymane przez Podatnika, z tytułu nieterminowego oraz nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy, należy uwzględnić przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika l.dz. 1406/EK/2006 z dnia 03.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 05.07.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Generowanie strony w 22 ms