Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: najem mieszkań

Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, a osiągająca przychód z tytułu umowy najmu lokalu opodatkowany ryczałtem ewidencjonalnym może sie roliczac wspólnie z małżonkiem na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych?

Z przedstawionego przez Pania w pismach z dnia 01 lutego 2005 r. oraz z dnia 26 lutego 2005 r. stanu faktycznego wynika, że nie prowadzi Pani działalności gospodarczej, lecz osiąga przychody z najmu lokalu i opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pani małżonek uzyskuje dochody ze stosuku pracy oraz z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej osoby pr ...

W latach ubiegłych korzystałem z ulgi budowlanej w związku z budową mieszkania na wynajem. Mieszkanie to jest wynajmowane, a przychody opodatkowane są ryczałtem ewidencjonowanym. Niezależnie od tego, byłem właścicielem mieszkania, w którym byłem zameldowany. W związku z faktem sprzedaży tego mieszkania, zostałem zmuszony do wymeldowania się z niego. Moje pytanie dotyczy

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Sródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z Pana wnioskiem oraz jego uzupełnieniem z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiapotwie ...

Czy można do wynajmu mieszkania zastosować stawkę VAT zwolnioną zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług pomimo faktu, iż nieruchomość nie jest własnością Wnioskodawcy a jedynie podnajmowana?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy prawidłowo przedstawiła Pani sposób rozliczenia podatku od przychodu uzyskanego przez współmałżonków z tytułu najmu lokalu mieszkalnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu stanowiącego współwłasność małoletniego dziecka, winny być rozliczone w zeznaniu podatkowym rodziców.

Zaskarżoną do sądu decyzją, Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r. - w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. ...

W sytuacji, gdy najem składników majątku będzie stanowił ciągłe pobieranie pożytków z rzeczy (choćby na podstawie umowy zawartej z jednym podmiotem), należy co do zasadny uznać go za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu VAT.

Zaskarżoną decyzją z dnia ... Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu zażalenia A. B., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia ... zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podstawą rozstrzygnięcia Dyrektora Izby Skarbowej był następujący stan faktyczny. Pismem z dnia 28 czerwca 2007 r. A. B. zwrócił się do Nacze ...

Stawka na wynajem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe – dla pracowników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Od jakiej kwoty przychodów małżonek opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie opłacać ryczałt od najmu w wysokości 20 %, w sytuacji gdy współmałżonek opłaca podatek dochodowy od połowy przychodów z tego samego najmu na zasadach ogólnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy apartamenty umeblowane, wynajmowane na krótkie okresy w cyklu dziennym lub tygodniowym należy traktować jako usługi sklasyfikowane wg PKWiU 55.23.13, a w związku z tym opodatkować 7% stawką podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy apartamenty umeblowane, wynajmowane na dłuższy okres czasu w cyklu miesięcznym lub rocznym należy traktować jako usługi sklasyfikowane wg PKWiU 70.20.11 - czyli zwolnione z VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 26 ms