Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urząd skarbowy

Czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają Małopolskiemu Urzędowi Skarbowemu w Krakowie?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.10.2003 r. (data wpływu do urzędu 03.11.2003 r.) dotyczący zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego uprzejmie informuje: Z dniem 1 września 2003 r. weszła w życie ustawa z dni ...

Czy wykonane usługi przez biegłego rzeczoznawcę na rzecz urzędów skarbowych powinny być opodatkowane jak umowy - zlecenia, w przypadku prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej w zakresie rzeczoznastwa majątkowego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 31.03.2005 r., data wpływu 07.04.2005 r. uzupełnionego w dniu 25.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

Kancelaria Prawna - w imieniu ubezpieczonego - zwróciła się z zapytaniem, czy uprawnionym jest działanie PZU polegające na zatrzymaniu części należności (odszkodowania) za auto zastępcze.

Kancelaria Prawna - w imieniu ubezpieczonego - zwróciła się z zapytaniem, czy uprawnionym jest działanie PZU polegające na zatrzymaniu części należności (odszkodowania) za auto zastępcze. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika l ...

Podatnik zwrócił się z następującymi pytaniami: 1.czy jest zobowiązany do opłacania podatku VAT od umów o dzieło z przedmiotowych przychodów? 2.do którego urzędu skarbowego zobowiązany jest wpłacać podatek - według miejsca zamieszkania czy miejsca prowadzenia działalności? 3.na druku jakiej deklaracji podatkowej podatnik zobowiązany jest rozliczać się z podatku VAT? 4.czy jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT w przypadku gdy umowa o dzieło została zawarta i usługa została wykonana przed wejściem w życie nowej ustawy o VAT ale zleceniodawca zapłacił dopiero po wejściu w życie tej ustawy? 5.czy należy odprowadzać podatek VAT od umów o dzieło podwykonawców zatrudnionych przez podatnika? 6.kto jest zobowiązany do zapłaty podatku o którym mowa w pytaniu 5? Zdaniem podatnika umowy o dzieło, w związku z którymi podatnik osiąga przychody z praw autorskich, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ponieważ zakres prac realizowanych w ramach umów o dzieło nie pokrywa się z zakresem prowadzonej przez podatnik działalności gospodarczej, a ponadto świadczenie w/w usług nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT z uwagi na wyłączenia zawarte w art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy. Podatnik stwierdza ponadto, że umowy odpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu, zawierane bezpośrednio przez twórcę tego utworu, który nie prowadzi w tym zakresie zarejestrowanej działalności gospodarczej, powinny być zawsze wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.

Stan faktyczny Podatnik w ramach umów o dzieło osiąga przychody z praw autorskich w związku z pisaniem artykułów do prasy fachowej, prowadzeniem wykładów autorskich w szkołach oraz odczytów autorskich referatów na konferencjach organizowanych przez różne uczelnie wyższe i firmy komercyjne. Ponadto, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik zatrudnia na umowy o dzieło podwykonawców. ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy czynności związane z likwidacją kasy rejestrującej i przechowywaniem pamięci fiskalnej tej kasy, może dokonywać również upoważniony terenowy przedstawiciel (serwisant) producenta lub importera?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 13.12.2005r. skierowanego do Urzędu Skarbowego w Wejherowie (data wpływu 15.12.2005r.), przekazanego do tut. Urzędu pismem z dnia 20.01.2006r. (data wpływu do tut. Org ...

Czy podatnik ma obowiązek zgłosić w urzędzie skarbowym rozpoczęcie inwestycji aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku zawartego w otrzymanych fakturach?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 26.07.2006r. - data stempla pocztowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia czy podatnik ma obowiązek zgłosić w urzędzie skar ...

Naczelnicy tzw. dużych urzędów skarbowych, jako organy właściwe po 1.01.2004 r. w sprawach podatkowych podatników wymienionych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych, powinni przejąć postępowania w wymienionych sprawach, jeżeli zostały one wszczęte i niezakończone ostatecznym rozstrzygnięciem przed tą datą - stosownie do wymienionego art. 31 ust. 3 ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych...

Wyrokiem z dnia 16 marca 2005 r., I SA/Bk 397/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - po rozpoznaniu skargi ,,F." Spółki z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 27 września 2004 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec i lipiec 2001 r. - stwierdził nieważność tej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Bi ...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie roku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

przychód Spółdzielni w podatku dochodowym od osób prawnych powstanie w momencie przeniesienia własności lokalu tj. w dniu podpisania aktu notarialnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Generowanie strony w 14 ms