Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: niewidomi

Czy wydatki poniesione na zakup sprzętu AGD w postaci pralki automatycznej oraz urządzenia wielofunkcyjnego TM-21, który to sprzęt posiada programatory oznaczone alfabetem Brajla w części sfinansowanej osobiście można odliczyć od dochodu w ramach wydatków rehabilitacyjnych?

Pismem z dnia 10.03.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania przepisów prawa podatkowego. Wniosek w tej sprawie został złożony wspólnie z żoną, jednakże z uwagi na brzmienie przepisu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej oraz przedmiot sprawy będącej przedmiotem zapytania, która ma charakter indywidualny - zapytanie zawarte w w/w piśmie podlega od ...

Czy podatnik posiadający orzeczenie I grupy inwalidztwa z tytułu narządu wzroku i ponoszący koszty na opłacenie przewodnika może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na opłacenie przewodnika osoby niewidomej ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 23.02.2006 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie pod ...

Czy mając na utrzymaniu dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością ze względu na wzroku – stopień znaczny (tzn. prawnie jest uznane za osobę niewidomą) można w ramach wydatków rehabilitacyjnych odliczyć od dochodu ponoszone wydatki z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego Państwa własność, a oddzielnie wydatki z tytułu opłacania przewodnika syna oraz z tytułu utrzymania psa?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.12.2006 r. (data wpływu: 19.12.2006 r.) uzupełnionego w dniu 15.01.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu z ...

Czy z tytułu wydatków ponoszonych na „osobistego asystenta” niepełnosprawnej nieletniej córki, matka może skorzystać z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej do wysokości 2.280 zł w 2007 roku?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz.176 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 12.03.2007 roku w sprawie udzielenia interp ...

Jeżeli świadczone usługi są sklasyfikowane w grupowaniu wskazanym przez wnioskodawcę (ex 80 usługi w zakresie edukacji) - ich świadczenie, zgodnie z zapisem powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega zwolnieniu od tego podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy opracowanie mapy (inaczej: tyflomapy, mapy dotykowej, mapy barwno-wypukłej) do druku w brajlu dla osób niewidomych i w powiększonym druku dla osób słabowidzących (inaczej opracowanie tyflokartograficzne) może być opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%, a nie jak to jest przy opracowaniach kartograficznych (tradycyjnych), gdzie stawka podatku wynosi 22%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 44 ms