Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cash-pooling

Czy umowa cash poolingu nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem Banku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. "Czy umowa cash poolingu nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych..." Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Sk ...

Czy do spółek powiązanych kapitałowo, nie tworzących podatkowej grupy kapitałowej i korzystających z usługi bankowej cash-pooling stosuje się przepisy art.11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

W uzupełnieniu pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 17.10.2003r. Nr PDP/423-30/03 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz.926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art.14b § 2 wymienionej ustawy stwie ...

Czy do spółek powiązanych kapitałowo, nie tworzących podatkowej grupy kapitałowej i korzystających z usługi bankowej cash-pooling stosuje się przepisy art.11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

W odniesieniu do pisma z dnia 27.02.2004r. w związku z wątpliwościami Podatnika dot. interpretacji prawa podatkowego zawartej w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 07.01.2004r. Nr PD-1/005/2-351/03/WK stwierdza się co następuje. Wątpliwości Spółki budzi stwierdzenie organu II instancji zawarte w powyższej informacji, iż w przypadku spółek powiązanych kapitałowo, nie tworzących podatk ...

Czy cash pooling podlega PCC?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 w związku z §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) w związku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz obowi ...

Czy w wyniku korzystania z usługi cash-poolingu powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż korzysta ona z usługi cash-poolingu na podstawie umowy o świadczenie usługi cashpoolingu oraz zawarła umowę cesji wierzytelności z tytułu kredytów w rachunku. Usługa cash-pooling polega na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej. Świadczenie usług wynikających z tych umów polega na dokonaniu, na koniec każ ...

Czy w wyniku wykonania usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową grupy kapitałowej powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła umowę z podmiotem X z siedzibą w Niemczech, na podstawie której świadczy on usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową w zakresie centralizacji, kontroli oraz administrowania środkami finansowymi. Usługi te świadczone są na rzecz Wnioskodawcy, a także na rzecz innych podmiotów wchodzących w skład grupy X. Celem prz ...

Pytanie podatnika czy do przedstawianego stanu faktycznego znajdą zastosowanie polskie przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w odniesieniu do odsetek płaconych przez polskie spółki, będące dłużnikami.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 22.02.2006 ...

Czy usługa cash poolingu, świadczona na rzecz spółki na podstawie umowy o świadczenie usługi dbŹCashSweepPL oraz umowy cesji wierzytelności z tytułu kredytów w rachunku, nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 22.02.200 ...

Czy usługa cash poolingu świadczona na rzecz spółki na podstawie umowy o świadczenie usługi db-CashSweepPL oraz Umowy cesji wierzytelności z tytułu kredytów w Rachunku, nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a odsetki wypłacone w ramach powyższej struktury cash poolingu nie podlegaja w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 28.02.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stwi ...

Pytanie Spółki w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji, w której na skutek przeniesienia sald, spółki wykazujące salda ujemne stają się dłużnikami innych spółek.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawione w piśmie z dnia 23 lutego 2006 r. jest prawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 23 lutego 2006 ...

Generowanie strony w 3 ms