Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powołanie biegłego

Czy po otrzymaniu od płatnika (sądu) informacji PIT 8B z której wynika, że płatnik ten pobrał zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych mi należności należało skorygować zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów według których przychody wynikające z informacji płatnika zaliczone były dotychczas przeze mnie do przychodów ze sprzedaży usług geodezyjnych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz 60 z 2005r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.03.2005r. (data wpływu 14.03.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 4.05.2005r. (data wpływu 7.04.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...


dotyczy obowiązków płatnika w przypadku wypłaty przez sąd adwokatom należności za udzielaną przez nich pomoc prawną oraz biegłym sądowym za czynności wykonywane na zlecenie sądu

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie z dnia 23.06.2005 r. (znak: PD/415-3/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko ...

Czy w przypadku braku części faktur związanych z budową budynku mieszkalno-usługowego podatnik może posłużyć się przy ustaleniu wartości środka trwałego wyceną biegłego. Podatnik zamierza prowadzić działalność gospodarczą w części usługowej tego budynku i tę też część amortyzować?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r.,poz.60./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.01.2005r. Podatniczki o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia wartości początkowej środka trwałego przez biegłego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku stwier ...

Podatnik zakupił stację paliw, która nie spełnia podstawowych warunków do jej użytkowania. Aktualnie przeprowadza jej modernizację, polegającą na rozbudowie pawilonu handlowego o 100 % powierzchni oraz gruntownej przebudowie i modernizacji istniejącej części (stary budynek został rozebrany w 70%), wymianie zbiorników wraz z całą technologią paliwową oraz wymianie dystrybutorów, budowie stacji LPG, rozebraniu istniejącej wiaty i budowie wiaty A i wiaty B według projektu oraz zadaszenia między wiatą a budynkiem, przebudowie wjazdu i wyjazdu, utwardzenie ok. 500 m2, dodatkowych placu oraz modernizację istniejącego utwardzenia polegającego na położeniu kostki brukowej, doprowadzeniu mediów na działkę: prądu, wody oraz kanalizacji, budowie odwodnień liniowych z separatorem substancji ropopochodnych. Do modernizacji obiektu wykorzystane zostały materiały budowlane będące wcześniej w posiadaniu Podatnika m.in. pustaki, cegła, więźba dachowa, piach, 80% stali na wiatę (zadaszenie) oraz innych materiałów budowlanych m.in.: przewody elektryczne ok. 2000 mb, przewody teleinformatyczne ok. 2000 mb, ok. 50% kostki brukowej, ok. 50% blachy dachowej, 100% grzejników centralnego ogrzewania, ok. 50% rur do technologii paliwowej, część urządzeń teleinformatycznych takich jak kamery, monitor, rejestrator. Stacja paliw nie znajduje się w ewidencji środków trwałych. Czy do ustalenia wartości początkowej stacji paliw można przyjąć wysokość wynikającą z wyceny dokonanej przez biegłego, o którym mówi ust. 8 i 9 art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną włas ...


Czy można ustalić wartość początkową wytworzonych we własnym zakresie budynków wykorzystywanych przy prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dokonać wyceny przez biegłego powołanego przez podatnika? Czy można dokonać wpisu tak wycenionych budynków do ewidencji środków trwałych jako ujawnionych środków trwałych oraz czy można dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości ustalenia wartości początkowej wytworzonych we własnym zakresie budynków w ...

Czy wykonując czynności biegłego sądowego na zlecenie sądów, prokuratury ma obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia uzupełnionego pismem z dnia o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie dot. konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej przez biegłego sądowego ...

Czy posiadam prawo do ustalenia wartości początkowej budynku mieszkalno - użytkowego przy pomocy powołanego biegłego zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza i ...

Jak dla potrzeb podatku od nieruchomości winny być traktowane silosy?

Z wniosku wynika następujący stan faktyczny: „W.” Sp. z o.o. w W. będąca właścicielem nieruchomości położonej na terenie miasta Grajewo o powierzchni 2.9965 ha postawiła na swojej nieruchomości silosy (naziemne zbiorniki np. na zboże). Zdaniem strony silosy te winne być traktowane dla potrzeb podatku od nieruchomości jako budynki zgodnie z Polska Klasyfikacją Obiektów Budowlanych. Zdaniem organu p ...

Generowanie strony w 42 ms