Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wygaśnięcie

Czy w opisanej sytuacji dokonanie rozliczenia tej wierzytelności spowoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie Spółki „P”?

Stan faktyczny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „P” posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym innej Spółki z ograniczona odpowiedzialnością i jest jej wierzycielem. Wierzytelność tą Spółka „P” nabyła od pożyczkodawcy w dniu 21.07.2004r. W roku 2004 Spółka „P” zamierzała dokonać połączenia ze spółka zależną – dłużnikiem, przez przejęcie tej Spółki na podstawie przepisów kodeksu spółek han ...

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14A § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 17.03.2005r. ( wpływ do tutejszego organu podatkowego 18.03.2005) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zaliczenia w po ...

Czy nie w pełni umorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym, polegająca na adaptacji pomieszczeń do potrzeb spółki w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy na wynajem tych pomieszczeń stanowi koszt uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatni ...

Czy wygaśnięcie wymagalnego niezapłaconego zobowiązania podatnika (dłużnika) i wygaśnięcie odpowiadającej temu zobowiązaniu wierzytelności spółki zależnej (wierzyciela), w wyniku połączenia tych spółek w drodze przejęcia wierzyciela (spółki przejmowanej) przez dłużnika (spółkę przejmującą) spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie spółki przejmującej?

Stan faktyczny: Spółka z o.o. (podatnik) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym innej spółki z o.o., wobec której ma zobowiązanie wymagalne (dług), zapadłe w kwocie 700.000 zł z tytułu czynszu najmu. Wierzytelność z tytułu czynszu stanowiła w poszczególnych okresach dla spółki zależnej (wierzyciela) przychód należny. Od dochodu z tego tytułu spółka (wierzyciel) odprowadziła w odpowiednich okr ...


1. Sąd rozpoznający w sprawie z powództwa o pozbawienie wykonalności administracyjnego tytułu wykonawczego na podstawie art. 840 § 1 Kpc. nie jest ograniczony przesłankami wynikającymi z art. 840 § 2 Kpc, nie mogąc jednak badać zasadności obowiązku nałożonego na stronę w tym tytule. 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie przewidywała orzekania o "wygaśnięciu" tytułu egzekucyjnego.

W dniu 17 lutego 2004 r. Józef A. złożył do Urzędu Skarbowego w Puławach wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia tytułu wykonawczego nr SMC/25/99, dotyczącego podatku od towarów i usług za 1993 r. W uzasadnieniu skarżący podniósł, iż decyzja będąca podstawa wystawienia tego tytułu jest bezprzedmiotowa, a stwierdzenie jej wygaśnięcia leży w interesie społecznym, jak i strony, z uwagi na niewłaściwość mi ...

Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki za usługi świadczone przez odbiorcę towarów-sieć handlową zgodnie z umowami współpracy (1/ odbiorca zobowiązuje się do sprzedaży towarów Spółki za pośrednictwem katalogu i przez sklep internetowy, 2/ sprzedaż towarów Spółki jako towaru promocyjnego, 3/ umowy z supermarketem, zgodnie z którymi towar jest zamieszczany w gazetce, wystawiany do akcji promocyjnej, odpowiednio eksponowany, opatrzony informacją "dobra cena", usługi marketingowe i reklamowe w związku z otwarciem i przekształceniem sklepów, 4/ konsultacja handlowa w miejscu powstania nowej hali, urodzinowa karta okolicznościowa, korzystanie z centralnie wynegocjowanych stawek dla dostawców marketu za usługi spedytora, 5/ usługi promocyjne udostępnienia powierzchni do ekspozycji plakatów i innych materiałów, usługi reklamowe - gazety i ich dystrybucja, udostępnianiu analiz sprzedaży artykułów, opracowaniu projektu koncepcji dostosowania asortymentu do wymagań rynku, usługi zarządzania relacjami z klientem)? Ponadto w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy po min. 1 roku współpracy, odbiorcy przysługuje opłata końcowa. Spółka po zakończeniu akcji promocyjnej Odbiorcy zobowiązana jest przyjąć zwrot określonej ilości niesprzedanego w promocji towaru.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

1. Czy w przypadku finansowania składki ubezpieczeniowej przez finansującego otrzymany w związku z zakończeniem umowy leasingu, sprzedażą z samochodu i wygaśnięciem umowy ubezpieczenia zwrot niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej od Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest przychodem finansującego, a po przekazaniu jej korzystającemu – kosztem uzyskania przychodów? 2. Czy w przypadku finansowania składki przez korzystającego - otrzymana wpłata nie jest przychodem, lecz zobowiązaniem wobec korzystającego, podlegającym zwrotowi?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 26 kwietnia 2006 r. (data wpływu 11 maja 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie P ...

Czy w wyniku przejęcia nastąpi dla Spółki realizacja odsetek oraz różnic kursowych naliczonych na wierzytelności względem spółki przejmującej, a tym samym czy Spółka zobowiązana będzie do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu/kosztów uzyskania przychodów za rok podatkowy kończący się w chwili połączenia? Podatnik udzielił spółce przejmującej pożyczki w walucie obcej, od której naliczane są odsetki należne. Planowane jest połączenie spółek przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w wyniku czego nastąpi przejęcie powyższej wierzytelności.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy Spółka-Finansujący powinna zaliczać do przychodów odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu środków transportu (spełniającej warunki art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w momencie faktycznego odszkodowania (metoda kasowa), czy w dacie wymagalności tej kwoty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 17 ms