Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawa autorskie

Koszty uzyskania przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr.137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. w sprawie kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich informuje, że: Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U ...

Dotyczy zastosowania do umowy-zlecenia z wykładowcami zatrudnionymi w Studium Muzyki Rozrywkowej do nauki gry na instrumencie lub nauki śpiewu, jednocześnie wykładowcy ci nie prowadzą działalności gospodarczej, 50% kosztów uzyskania przychodu.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 22.08.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 15.09.2003 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje i wyjaśnia. Z przedstawionego stanu faktycznego wyn ...

Czy firma słusznie postąpiła wystawiając fakturę VAT za sprzedaż materiałów reklamowych (projekt, realizacja, przygotowanie do druku) w formie elektronicznej ze stawką 22%, a przekazanie autorskich praw majątkowych jako nie podlegające VAT?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - opodatkowaniu podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi o charakterze reklamowym (PKWiU 74.40) zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu VAT wg stawki 22%. Wyjątek stanowią usługi reklamowe (PKWiU 74.40.1) - ...

Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy zawartej o dzieło zawartej przez firmę zajmującą się prowadzeniem prac badawczo – rozwojowych z lekarzem na podstawie, której zobowiązuje się do przeprowadzenia badania klinicznego?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w odpowiedzi na Wasze pismo nr DF-3/411/485/03/125 z dnia 3.11.2003 roku w sprawie zasadności zastosowania 50% - owej stawki kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o dzieło zawartej przez firmę zajmującą się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, a w tym przypadku pośredniczącą we wprowadzaniu na rynek leku wyprodukowanego przez zagraniczną firmę farmaceuty ...

Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, który napisał własny autorski program nauczania, zatwierdzony przez radę pedagogiczną szkoły, przysługują 50 % koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórcę z prawa autorskiego?

Z treści pisma wynika, iż pracownik zatrudniony na umowę o pracę napisał własny program nauczania, który został zatwierdzony przez radę pedagogiczną szkoły, a także został zaopiniowany przez metodyka. W umowie o pracę nie ma dodatkowego składnika wynagrodzenia, który dotyczyłby zajęć prowadzonych według własnego programu autorskiego. Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. ...

Proszę o udzielenie informacji w zakresie stosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami w wysokości 50 %, do przygotowania i wygłoszenia wykładu. Przedmiotem problemu jest właściwe zakwalifikowanie czynności wykonywanych przez nauczycieli szkół niepublicznych oraz wykładowców komercyjnych kursów i szkoleń w ramach umów o dzieło. W obu przypadkach w oparciu o ramowy program szkoleń wykładowcy tworzą program szczegółowy, konspekt oraz wygłaszają wykład w sposób indywidualny dla siebie, w który nie ingeruje zleceniodawca. Po przeczytaniu wielu interpretacji stosowania kosztów uzyskania w wysokości 50 % nie znaleziono jednoznacznej odpowiedzi czy przygotowanie, wygłoszenie wykładu jest przedmiotem prawa autorskiego, jako utwór i spełnia kryteria art. 1 ustawy z 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym przychód jego autora podlega opodatkowaniu po potrąceniu kosztów 50 %. Zdaniem pytającego przygotowanie i wygłoszenie wykładu wchodzi w zakres stosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 powołanej wyżej ustawy. Jednocześnie nadmieniam, że zapytanie dotyczy mojej indywidualnej sprawy. Jako zleceniobiorca prowadzę wykłady w szkołach i na kursach komercyjnych, a stosowane koszty uzyskania przychodu - 50 % odnoszą się do interpretacji, że przygotowanie i prowadzenie wykładu to przeniesienie praw autorskich.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 16.02.2004 r. dotyczące stosowania przepisów art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.) informuje i ...

Dotyczy zastosowania do umowy o dzieło z architektem - 50 % kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie w odpowiedzi na złożone przez Pana zapytanie w sprawie 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębych przepisów informuje, że : Jak wynika ze złoż ...

Czy należności francuskiej Spółki otrzymywane od Płatnika - polskiej Spółki, za udostępnienie prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęć podlegają opodatkowaniu tylko we Francji w myśl art. 12 ust. 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a Rządem Republiki Francuskiej z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku?

Z opisanych w zapytaniu okoliczności faktycznych wynika, iż Spółka prowadzi działalność polegającą na „zakupie" zdjęć oraz usług związanych z ich wykonaniem od zagranicznych agencji fotograficznych, a następnie „odsprzedaży" tych zdjęć na rzecz podmiotów krajowych. Zdaniem spółki wynagrodzenie to stanowi należność licencyjną za prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła artystycznego w rozum ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie: fotografowanie, produkcja sesji zdjęciowych, skanowanie i obróbka komputerowa zdjęć, itp. Z powyższego tytułu podatnik ma możliwość zawierania ze swoimi klientami umów licencyjnych, których treścią jest udostępnianie za wynagrodzeniem wykonanych fotografii do publikacji przez ich nabywców. Jakie skutki prawne, w świetle ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), wywołuje udzielanie przez podatnika licencji na utwór fotograficzny?

Przepis art. 4 pkt 2 lit. c), d) i e) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowi, że usługą w rozumieniu ustawy jest m.in. udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – w odniesieniu do programu komputerowego ...

W ramach własnych zainteresowań podatnik zajmuje się działalnością akwarystyczną. Z okazji 25-lecia działalności akwarystycznej przygotowuje sposobem amatorskim film pt. „Świat Roślin”. Po zrealizowaniu tego filmu zamierza go wprowadzić do legalnej dystrybucji i obrotu handlowego. Podatnik zapytuje czy w tym celu musi zarejestrować działalność gospodarczą i czy istnieje jakakolwiek inna forma rozliczania się z tego przedsięwzięcia z urzędem skarbowym? Podatnik nie rozważa możliwości prowadzenia dodatkowej działalności za wyjątkiem tego filmu.

Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych, w art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) określona została autonomiczna definicja pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z tą definicją pozarolnicza działalności gospodarcza oznacza działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i c ...

Generowanie strony w 31 ms