Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawa autorskie

Czy podatnik może, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, wykazać w zeznaniu rocznym 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich w ramach stosunku pracy?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie i załączonych dokumentów wynika, że płatnik w informacji PIT-11 za 2003 rok wykazał koszty uzyskania przychodu faktycznie uwzględnione w ciągu roku przy poborze zaliczek na podatek dochodowy. Po roku podatkowym, na podstawie postanowień wynikających z zawartej z pracownikiem umowy o pracę oraz prowadzonej ewidencji prac, będących przedmiotem prawa auto ...

Koszty uzyskania przychodów za napisanie planu marketingowego w ramach umowy zlecenia.

Odpowiadając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa w związku ze złożonym pismem w dniu 09.01.2003r. w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów za napisanie opracowania „Plan Marketingowy na rok 2002”, tut. Urząd informuje. O zastosowaniu normy kosztów uzyskania przychodów wysokości 50% zgodnie z przepisami art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lip ...

Czy płatnik w oparciu o art. 22 ust. 9 pkt. 3 w zw. z art. 31 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o p. d.o.f – będzie mógł zastosować 50% koszty uzyskania przychodów względem swoich pracowników z tytułu nabycia od nich autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych przez tych pracowników na podstawie zawartych z płatnikiem umów o pracę?

W odpowiedzi na pismo z dn. 12/02/2004 (wpłynęło do Urzędu 03.03.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze ...

Jakie są obowiązki płatnika w sytuacji wypłaty spadkobiercom premii autorskiej?

Zgodnie z treścią art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., za przychód z praw majątkowych uważa się m.in. przychody z praw autorskich. W związku z tym na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie m ...


Czy osobie zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło, której przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenie wykładów, przysługują 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu, jako wynagrodzenia za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autors ...


Czy do czynności typu: sporządzanie biznes planów, wniosków do dotacji z UE itp. wykonywanych przez spółkę z.o.o. można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo Nr CB 782/02/04 z dnia 21 stycznia 2004 r. (wpływ 6.02.04 r.), uzupełnione pismem Nr 799/03/04 z dnia 27 lutego 2004 r. (wpływ 29.03.04 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa ...

Czy uczelnia jako płatnik może, na podstawie pisemnych porozumień z poszczególnymi pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach naukowych i naukowo - dydaktycznych wykonującymi częściowo prace mające charaktrer pracy twórczej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, procentowo ujmować 50% koszty uzyskania przychodu i określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż obowiązki pracowników zatrudnionych w szkole wyższej na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych mają charakter pracy twórczej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto pracownicy w ramach stosunku pracy wykonują także obowiązki, które nie mają charakteru twórczego np. dyżury. Pracownikom ...

Podatnik zawarł umowę o dzieło w zakresie wykonania koncepcji konstrukcji urządzenia - rozdzielnica niskonapięciowa. W umowie zapisano, że przedmiot umowy chroniony jest prawem autorskim. Czy z tytułu zawartej umowy przysługują podatnikowi koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na p ...

Generowanie strony w 6 ms