Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dowód zakupu

Gdzie powinna być przechowywana dokumentacja podatkowa - ewidencja sprzedaży i dowody zakupu w przypadku gdy podatnik opłacający ryczałt ewidencjonowany prowadzi działalność w zakresie handlu obwoźnego jednocześnie w dwóch różnych miejscach?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 § 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 6 stycznia 2005 r. uzupełnionego w dniu 20.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co: do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatk ...

W jaki sposób prawidłowo udokumentować zakup płodów rolnych od rolników indywidualnych i działkowców ?

Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą X, zwróciła się z zapytaniem w sprawie dokumentowania zakupu płodów rolnych od rolników indywidualnych i działkowców na podstawie not wewnętrznych. Z treści pisma wynika, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, która jest opodatkowana na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zakupy płodów rolnych od ...

dotyczy możliwości ewidencjonowania zakupu towarów poprzez sporządzanie dowodu wewnętrznego zawierającego opis tych towarów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 15.03.2005 r., uzupełnionego następnie w dniu 30.03.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji odnośnie możliwości ewidencjonowania zakupu towarów poprzez sporządzanie dowodu wewnętrznego zawierają ...

Czy właściwym jest wydawanie przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej, na żądanie kupujących jako dowodu potwierdzającego dokonaną sprzedaż znaków opłaty skarbowej jedynie zaświadczenia.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatniczka jako osoba zatrudniona na umowę o pracę za zgodą swojego pracodawcy zawarła z jednostką samorządu gminnego umowę zlecenie na dystrybucję znaków opłaty skarbowej, z wynagrodzeniem prowizyjnym. Znaki zgodnie z zawartą umową pobierane są w Banku PKO BP. Wynagrodzenie za sprzedaż znaków stanowi określony w umowie procent wartości nomi ...

Czy możliwe jest dokumentowanie w księgach rachunkowych zakupu towarów handlowych dokonane u bezpośredniego producenta (rolnika) dowodami wewnętrznymi?

Podatnik uważa, iż w księgach rachunkowych może dokumentować zakupy towarów handlowych dokonane u bezpośredniego producenta (rolnika) dowodami wewnętrznymi. Postanowiono uznać powyższe stanowisko jako zgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dacie zaistanienia zdarzenia gospodarczego. Z treści złożonego wniosku wynika, iż prowadząc hurtownię owoców i warzyw dokonuje Pan zakupów prod ...

Czy dochód z odpłatnego zbycia akcji narodowych funduszy inwestycyjnych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, gdy zostały one zbyte w 2004 roku, a podatnik nabył je w 1998 r., lecz nie posiada żadnego dowodu ich zakupu?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 15 marca 2005 r. (data wpływu do organu: 15.03.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

Czy kserokopia faktury dokumentującej dostawę usług internetowych poświadczona za zgodność przez radcę prawnego, będzie wystarczającym dowodem poniesienia wydatku na zakup usług internetowych przez pracownika w celach służbowych? Czy można taki wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 12.04.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 14.04.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowiec ...

czy dokumentowanie dowodami wewnętrznymi zakupów zwierząt żywych na targowiskach od osób, które twierdzą, że są rolnikami a nie są zainteresowane otrzymaniem faktury VAT RR i odmawiają podania danych niezbędnych do wystawwienia takiej faktury, nie narusza przepisów ustawy o rachunkowości i i czy jest to dozwolone przez przepis art. 20 ust. 4 tej ustawy, a prowadzone ksiegi rachunkowe nie mogą być z tego powodu uznane za wadliwe?

DECYZJA Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1267) i art. 233 §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 4 lipca 2005r. Państwa ........., reprezentowanych przez pełnomocnika Pana ...... ...

1. Czy działalność gospodarcza rodzaj PKWiU 50.30 może być opodatkowana w sposób uproszczony? 2. Czy do działalności gospodarczej rodzaj PKWiU 50.30 opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma zastosowanie stawka podatkowa 3 %, czy 5,5%? 3. W jaki sposób podatnik powinien ewidencjonować zakupione towary ( używane samochody)?4. Czy od takich umów, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, podatnik ma obowiązek opłacić podatek od czynności cywilno - prawnych ?

Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4 , art. 14b § 1, § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia: uznać stanowisko zawarte we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 20 września 2005 r. i uzupełnionego pismem złożonym w dniu 3.10.2005 r. w ...

W jaki sposób i jakim dowodem winien być udokumentowany zakup kamienia polnego od rolników ?

Podatnik złożył w tutejszym Urzędzie wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz.1475 ze zm. ). Wniosek dotyczy ustalenia w jaki sposób i jakim dokumente ...

Generowanie strony w 7 ms