Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaświadczenia Naczelnika Urzędu Celnego

Czy istnieje możliwość zastosowania stawki podatku 0% w eksporcie towarów w przypadku zaginięcia dokumentu odprawy celnej SAD i wydania przez Urząd Celny zaświadczenia potwierdzającego objęcie towaru procedurą wywozu?

Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji Spółka podaje, iż dokonuje eksportu towarów co jest potwierdzane dokumentem odprawy celnej SAD. Jednakże nie zawsze otrzymuje z granicznego urzędu celnego zwrot dokumentu potwierdzającego wywóz tychże towarów. Spółka ma wątpliwości czy w przypadku zaginięcia dokumentu SAD i otrzymania od Urzędu Celnego zaświadczenia, że towar został objęty pro ...

Czy można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0 % do eksportu towarów, w przypadku posiadania potwierdzenia wywozu poza terytorium Wspólnoty na kartach 1 SAD (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), zamiast na kartach 3 SAD?

W dniu 10 maja 2005 r. Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z treści pisma wynika następujący stan faktyczny. Podatnik wystawił dla Firmy ..., ... Moskwa-Rosja następujące faktury eksportowe:1. Faktura nr .../E/2004 wystawiona w dniu 18.08.2004 r.,2. Faktura nr .../E/2004 wystawiona w dniu 06.12.2004 r. Następnie wysta ...

Jakie dokumenty i w jaki sposób powinny potwierdzać dokonanie eksportu towarów wysyłanych poza obszar Unii Europejskiej.

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm./, art. 2 pkt 8, art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez P. na postanowienie Naczelnika Trzeciego ...


Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy zaświadczenie wydane przez Urząd Celny można uznać za dokument celny potwierdzający procedurę wywozu i w związku z powyższym uprawniający do dokonania korekty podatku należnego zgodnie z art. 41 ust. 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

Stan faktyczny: W kwietniu 2005r. Spółka dokonała sprzedaży eksportowej na rzecz firmy z R. Towar został odebrany z zakładu Spółki bezpośrednio przez nabywcę towaru. Towar został odprawiony i wyprowadzony poza obszar celny Wspólnoty w Urzędzie Celnym w A., Oddział Celny w B. Spółka nie otrzymała przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc, jak również w okresie następnym dokumentu potwie ...

zaświadczenie wydane przez urząd celny potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty będzie dokumentem spełniającym warunki określone w art. 41 ust. 6, 7 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy to zarówno eksportu bezpośredniego jak i pośredniego. Powyższy dokument będzie stanowił podstawę do zastosowania stawki podatku 0% z tytułu sprzedaży eksportowej pod warunkiem jednakże, że podatnik będzie jednocześnie dysponował uwierzytelnionym przez urząd celny odpisem zgłoszenia celnego SAD pozostającego w dyspozycji urzędu celnego (karta 1 dokumentu SAD), z którego będzie wynikała tożsamość towaru zgłoszonego do procedury wywozu z towarem, którego wywóz został potwierdzony przez urząd celny w zaświadczeniu i na którego podstawie będzie można zidentyfikować transakcję, którą objęto towar (przez wskazanie na odpowiednią fakturę). Otrzymanie przedmiotowego zaświadczenia (spełniającego wymogi określone powyżej) będzie uprawniało Wnioskodawcę do dokonania, zgodnie z art. 41 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 21 ms