Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: karnet

Jak należy prawidłowo rozliczyć transakcję zakupu paliwa do samochodu ciężarowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej i jak prawidłowo ją zaewidencjonować?

Do organu podatkowego wpłynęło zapytanie, z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportu międzynarodowego między innymi na zlecenie podmiotu zagranicznego zarejestrowanego jako podatnik podatku od wartości dodanej. Duński kontrahent w ramach współpracy udostępnia podatnikowi swoją kartę paliwową, z której wnoszący zapytanie korzysta kupując paliwo do sam ...

1. W jakim przypadku wartość świadczeń rzeczowych finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych otrzymywana przez pracownika jest zwolniona od podatku dochodowego ? 2. Czy w przypadku sfinansowania świadczenia rzeczowego w całości ze środków zakładowego funduszu świadczń socjalnych, gdy pracownik ponosi częściową odpłatność podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy podatkowej ?

W nawiązaniu do pisma znak: OG-005/310/2004/PD II/415-55/04 z dnia 09.12.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił sprostowanie udzielonej odpowiedzi. W związku z powyższym niniejszym pismem Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach prostuje udzieloną odpowiedź. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dn ...


Czy miejscem świadczenia usługi spedycyjnej polegającej na wypisaniu karnetu TIR wykonywanej przez spedycje z krajów Unii Europejskiej (Francja i Holandia) na terenie tych państw jest terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (Francja i Holandia)?

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 05.04.2005 r. złożonego przez Podatnika (data wpływu do U.S. Łuków 06.04.2005 r., uzupełnionego pismami z dnia 27.04.2005r. i 24.06.2005r.), prowadzi on działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego z krajów Unii Europejskiej poza Unię – głównie do Rosji. Przy załadunku towarów w Unii wystawiane są niezbędne dokumen ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego z krajów Unii Europejskiej poza Unię - głównie do Rosji - przez Polskę. Przy załadunku towarów w Unii wystawiane są niezbędne dokumenty, np. karnet TIR, a na powyższą okoliczność dostaję faktury. Faktura otrzymana z Francji zawiera wszystkie dane kontrahenta wraz z jego numerem identyfikacyjnym europejskim. Moje dane nie zawierają numeru identyfikacyjnego VATUE. Faktura otrzymana z Holandii zawiera dane kontrahenta bez jego numeru identyfikacyjnego VATUE oraz moje dane również bez numeru identyfikacyjnego VATUE. Karnety TIR odbieram w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie. Kierowca po załadowaniu towaru udaje się do agencji celnej, spedycji, która wykonuje usługę wypisania karnetu TIR (umieszcza w nim informacje o wadze towaru, numeru listu przewozowego, miejsca załadowania i rozładowania). Wartość takiej usługi wynosi najczęściej 30 euro. Kwota ta jest uzależniona także od obowiązujących stawek w danej agencji celnej. Czy usługa spedycyjna polegająca na wypisaniu karnetu TIR wykonywana przez spedycje z krajów Unii Europejskiej (Francja i Holandia) jest importem usługi?

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 05.04.2005 r. złożonego przez Podatnika (data wpływu do U.S. Łuków 06.04.2005 r., uzupełnionego pismami z dnia 27.04.2005r. i 24.06.2005r.), prowadzi on działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego z krajów Unii Europejskiej poza Unię - głównie do Rosji. Przy załadunku towarów w Unii wystawiane są niezbędne dokumen ...

Czy zakupione przez firmę dla pracowników karnety na basen w celu podnoszenia kondycji fizycznej, nie finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Instytucji "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony ...

Jaką stawkę należy naliczać przy sprzedaży karnetu wstępu na pakiet usług basenowych, w skład, których wchodzą: korzystanie z basenu kąpielowego, atrakcji wodnych, sauny, siłowni i aquaaerobiku?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 2, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2005 r. znak DN/119/11/05 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak ...

Czy należy pobrać podatek dochodowy od wartości dofinansowania z ZFŚS do zakupionego biletu wstępu (karnetu) na pływalnię?

W dniu 3 stycznia 2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wpłynął wniosek (...) w (...) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. We wniosku tym Wnioskodawca zwrócił się z prośb ...

Czy wartość rzeczowych świadczeń (bilety na imprezy kulturalne, karnety na basen i siłownię) wydawanych przez zakład pracy swoim pracownikom korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 lipca 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 7 lipca 2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 19.08.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 31 sierpnia 2005 r.), o udzi ...

Jaką stawkę należy zastosować przy sprzedaży karnetu, którym regulowana będzie należność zarówno za wejście na lodowisko jak też za wypożyczenie łyżew ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24. 04. 2006r. (data wpływu do urzędu 25. 04. 2006r.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, nie podziela poglądu przedstawionego przez Podatnika w złożonym w ...

Generowanie strony w 19 ms