Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przerwa

Czy można zgłosić przerwę w działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 16.02.2004 r.) uprzejmie informuje, że podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą może być opłacany na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami u ...

czy istnieje obowiązek informowania Urzędu o przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, korzystajacego z opodatkowania dochodów na zasadach określonych w artykule 27 ustawy

W dniu 24.03.2005r. Pan X złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) w sprawie obowiązku informowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, ...

Czy w momencie odsprzedaży kontenerów podmiotowi trzeciemu i zrealizowaniu przychodu na takiej sprzedaży, Spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu osiągniętego ze sprzedaży kontenerów za okres w którym nie wykorzystywała ich do prowadzonej działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnik ...

Pytanie Podatnika dotyczy możliwości dokonywania zakupu towarów handlowych przed rozpoczęciem sprzedaży, tj. w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pani ..., z dnia 07.06.2005r., co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości dokonywania zakupu towarów handlowych przed rozpoczęciem sprzedaży (tj. w okresie zawieszenia działalności gospodar ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym należy zgłaszać przerwę w prowadzeniu działalności we własciwym urzędzie skarbowym ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Śródmieście działając na podstawie:art.14a § 1 i 4, art.14b § 1 i 2 oraz art.216 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) rozdział 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144 poz.930 ze zm.) po ...

Pytanie podatnika dotyczy kwoty wolnej uprawniającej go w 2005r. do zwolnienia od podatku od podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu budynku magazynowego. W 2003r. budynek wynajmowany był przez cały rok, w 2004r. od stycznia do sierpnia, w 2005r. od maja.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usłu ...

Czy w przypadku ponownego rozpoczęcia tego samego typu działalności gospodarczej mogę używać tej samej kasy fiskalnej ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14 a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczn ...

Czy rozliczając się za marzec 2005r. (PIT-5) można ująć w kosztach uzyskania przychodu oprócz odpisu amortyzacyjnego samochodu za marzec 2005r. również odpisy za styczeń i luty 2005r., w których to miesiącach podatnik działalności nie prowadził, gdyż przebywał na zwolnieniu lekarskim?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Pana.. zam. z dnia 14.03.2005 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii, czy dokonując rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc ma ...

Czy przerwa powstała w realizacji budowy pomnika wraz z otoczeniem ma wpływ na ważność wydanego wcześniej postanowienia w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego i stosowanie zwolnienia od podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.10.2005r /data wpływu 26.10.2005r/ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakr ...

Podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej pyta o tryb i zasady zgłaszania przerw w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarcza w zakresie usług stolarskich i opodatkowany jest w formie karty podatkowej. Z uwagi na brak zamówień, zły stan zdrowia oraz kłopoty rodzinne, które wymagały poświęcenia rodzinie dużo czasu zgłaszał przerwy w prowadzeniu działalności. Zasady i tryb zgłaszania przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej reguluje art. 34 ustawy z dnia 20 listopada 1998 ...

Generowanie strony w 9 ms