Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pozostałe przychody operacyjne

Czy kwoty należności i odsetek umorzonych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) stanowią przychód podatkowy ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo L.dz. 117/N/2004 z dnia 21.06.2004r. (wpływ 22.06.br.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z zapytaniem: Czy kwoty ...

Ujęcie od strony podatku dochodowego od osób prawnych różnic kursowych związanych z dokonywanymi transakcjami handlowymi z kontrahentami zagranicznymi, na skutek realizowania wzajemnych rozliczeń finansowych w postaci kompensat.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 12 stycznia 2005 r., w sprawie ujęcia od strony podatku od osób prawnych zrealizowanych różnic kursowych pows ...

czy wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od dywidendy, podatku od wzrostu wynagrodzeń, podatku obrotowego, podatku dochodowego oraz podatku od towaru i usług wskutek ich przedawnienia są przychodami (pozostałymi przychodami operacyjnymi) bieżącego okresu likwidacji, stanowiąc dochód będący podstawą do naliczenia podatku od zysku na działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach stwierdza, że stanowisko ............. przedstawione we wniosku z dnia 20.07.2005 r. znak: L.dz.342/07/05, który wpłynął w dniu 21.07.2005 r. i uzupełnione pismem z dn.05.08.2005 r. (wpływ do Urzędu 08.08.20 ...

czy wystawienie i wysłanie do kontrahenta (na podstawie umowy) noty obciążeniowej dotyczącej kar umownych za nienależyte wykonanie robót jest podstawą do wykazania w deklaracji CIT – 2 przychodu, na podstawie art. 12 ust. 3 updop.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem spółki z dnia 07.06.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w dn. 09.06.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugie ...

Czy pozostałe przychody operacyjne, stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z ZFRON , stanowią przychód do opodatkowania ?

Postanowienie Na podstawie art.216 § 1 oraz art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 01.09.2005r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika Spółka jawna ZPChr , Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia uznać stanowis ...

Czy otrzymane premie-bonusy od kontrahenta zagranicznego za osiągnięcie wysokiego poziomu zakupu w tej firmie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz. 60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 20.02.2005 o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej ...

Czy cała kwota zadatku zarachowana przez sprzedającego w kwocie 28.500,00 zł. powinna stanowić pozostałe przychody operacyjne podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy, wykazywane jako pozostałe przychody operacyjne należy uwzględnić w kwocie zobowiązującej do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy wyliczaniu wysokości osiągniętych w danym roku podatkowym przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pani X oraz Pana Y przedstawione we wniosku z dnia 12.10.2005 r., który wpłynął w dniu 20.10.2005 r. o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

Czy zaliczane do pozostałych przychodów operacyjnych zwroty poniesionych przez Spółdzielnię kosztów opłaty sądowej i kosztów egzekucyjnych dokonywane przez użytkowników lokali mieszkalnych są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy koszty (wydatki na opłaty sądowe i czynności komornika) i przychody (zasądzone koszty postępowania sądowego i zwrot kosztów komorniczych) związane z windykacją należności za lokale mieszkalne należy traktować jako koszt gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 94 ms