Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: osoba bezrobotna

Czy podatnikowi przysługuje prawo w całości odliczyć od podatku należnego podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup narzędzi za kwotę uzyskaną ze środków Funduszu Pracy tytułem refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla skierowanej przez organ zatrudnienia osoby bezrobotnej?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i 2, oraz art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w zakresie wniesionego zapytania dotyczącego stosowania przepisów ...

Czy Podatnik powinien zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji na zakup środków trwałych ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego firmie X oceniając stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia ...

W związku z jednorazową pomocą finansową udzieloną bezrobotnemu przez Urząd Pracy na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej u podatnika powstała wątpliwość, czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 12. 08. 2005 r. został skierowany wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionej indywidualnej sprawie. Złożony wniosek uzupełniony został o kserokopię umowy zawartej w sierpniu 2005r. w celu przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, pomiędzy osobą bezrob ...


W jaki sposób uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu wartość towarów , których zakup został sfinansowany przyznanymi środkami z Funduszu Pracy ?

W dniu 20.10.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wpłynął wniosek Pani ( ... ) z prośbą o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wartości towarów , których zakup został sfinansowany przyznanymi środkami z Funduszu Pracy w następującej sytuacji: Pani ( ... ) w październiku 2005 r. - w związk ...

Czy zaległa zapłata zasądzona wyrokiem Sądu na rzecz podatnika winna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dnia 07.12.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Powiatowego Urzędu Pracy, uzupełniony pismem z dnia 16.12.2005 r.(do wniosku załączono kserokopią wyroku Sądu Rejonowego z dnia 06.04.2005 r.), z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie: czy zaległa zapłata zasądzona wyrokiem Sądu na rzecz powoda winna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych? Z przed ...

Dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez bezrobotnych cyt. "tworzących sobie pracę na zasadach działalności pożytku publicznego".

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 03 listopada 2005r. uzupełnionego pismem z dnia 09 grudnia 2005r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

Z treści złożonego wniosku wynika, że w 2005 roku podatnik otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy środki pieniężne na podjęcie działalności gospodarczej, która została wykorzystana na sfinansowanie zakupu środka trwałego. Zapytanie dotyczy wyjaśnienia, czy otrzymane środki pieniężne, które przeznaczono na zakup środka trwałego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

P O S T A N OW I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997r.-Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 07.12.2005r dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanych z Urzędu Pracy funduszy na podjęcie dzi ...

Czy środki finansowe otrzymane przez osobę bezrobotną z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Zgodnie z wnioskiem, podatniczka w dniu 30.11.2005 r. zawarła ze Starostą Kłodzkim z upoważnienia którego działał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, umowę o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Jak wynika z załączonej do wniosku z dnia 23-12-2005 r., kopii ww. umowy, przyznane środki z Funduszu Pracy, będą przeznaczone na zakup wyposażenia, zakup towaru oraz na inne ...

Pytanie podatnika dotyczy odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia refundowanego ze środków Funduszu Pracy .

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U z 2005r. nr 8, poz. 60 z pózn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 04.01.2006r. /data wpływu do tutejszego organu 04.01.2006r./ stanowisko Strony dotyczące odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wypos ...

Generowanie strony w 58 ms