Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie usług na rzecz

Czy koszty za usługi świadczone przez jedynego udziałowca Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki , będącej wyłącznym dystrybutora produktów wytwarzanych przez udziałowca ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 stycznia 2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy koszty za usługi, wystawione przez Spółkę z siedzibą za granicą mogą zostać zaliczone do kosztów uzysk ...

Podatnik, będący emerytem, w 2004 r. korzystał z ulgowej odpłatności za energię elektryczną. Strona nie była wcześniej pracownikiem świadczeniobiorcy, ale prawo do tego rodzju świadczenia wynikało z układu zbiorowego pracy. Czy uzyskany przychód podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia podatnika Pana... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska podatnika zawartego we wnioskach z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu do Ministerstwa Finansów - 21.03. ...

Czy świadczenie usługi sprzątania wnętrz na rzecz jednej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , w przypadku odpłatności miesięcznej około 15.000 zł., w dalszym ciągu spełnia warunki opodatkowania w formie karty podatkowej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a, 14b, 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U.z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie postanawia - zgodzić się z Pani stanowiskiem, że świadczenie usługi na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dalszym ciągu spełnia warunki pozwalające na zastosowanie opodatkowania w formie ka ...

Zapytanie spółki dotyczyło: ustalenia sposobu opodatkowania rocznej premii wypłaconej w postaci wydania udziałów w spółce zależnej zatrudnionym na podstawie umowy o pracę członkom zarządu.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 26 lipca 2005 r. (data wpływu: 28.07.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposob ...

Czy świadczenia w zakresie: zakup biletów na imprezy kulturalne, zakup karnetów na basen i siłownię, zakup paczek świątecznych dla pracowników oraz ich dzieci, organizowanie imprez integracyjnych, organizowanie wycieczek jedno- i wielodniowych finansowanie w całości bądź w części z ZFŚS podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 04 listopada 2005r. przez spółkę z siedzibą w .. na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku znak PV/443-346/IV/2005/JW z dnia 28 paźdz ...

Czy świadczenie wypłacone w wyniku ugody korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła ze swoim byłym pracownikiem ugodę sądową, w której zobowiązała się do wypłacenia kwoty pieniężnej. Zawierając tę ugodę strony zniosły wobec siebie wszelkie roszczenia istniejące lub mogące powstać w przyszłości na tle istnienia i rozwiązania umowy o pracę. Ponadto strony zobowiązały się do nieskładania, niepublikowania lub ni ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 30.01.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskiwanych ...

Czy przychód z udzielenia licencji powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3c updop - w dniach, kiedy należności z umowy stają się wymagalne? Umowa licencyjna określa datę udzielenia licencji -co do zasady przypadającą po dacie podpisania umowy - oraz okres jej trwania, który wynosi zazwyczaj 12 albo 24 miesiące. Niezwłocznie po jej zawarciu zostaje wystawiona faktura VAT z 30-dniowym terminem płatności.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Spólka wykupuje dla pracowników uprawnienia do ulgowych przejazdów od PKP, na ustaloną od każdego pracownika kwotę (wartość wykupionej ulgi). Biorąc pod uwagę przyjętą wartość wykupionej ulgi, Spółka potrąca i odprowadza zaliczkę na podatek od pracowników. Czy stosowna przez Spółkę praktyka jest prawidłowa?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 20.03.2006 ...

Czyczynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy dotyczącej opracowania podstaw metodycznych dla monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrofitów i pilotowego ich zastosowania dla części wód należy uznać za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.01.2006r. (wpływ do tut. urzędu dnia 31.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz ...

Generowanie strony w 21 ms