Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jednostka budżetowa

Zwolnienia podmiotowe

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach na złożone w dniu 17.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepis ...

Zapytania podatnika będącego jednostką budżetową, realizującą zadania z zakresu ochrony przyrody i środowiska dotyczy opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania towarów (sadzonek i folderów) na rzecz szkół i gmin, których zakup sfinansowany został otrzymaną na ten cel dotacją

Pismem z dnia 9 marca 2004r., uzupełnionym 19 marca 2004r. Jednostka zwróciła się z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania towarów na rzecz gmin i szkół. Z pisma wynika, że Podatnik będący jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i środowiska, finansowaną z budżetu, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z opodatkowania poda ...

Czy podmiot utworzony uchwałą Rady Gminy, którego działalnosć finansowana jest przez Urząd Gminy, a dochody uzyskiwane ze świadczonych usług odprowadzane są na rachunek Urzędu Gminy, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?

Przepis art.6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) stanowi iż zwalnia się od podatku: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (...), przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze (...), jedno ...

Czy usługi zakwaterowania świadczone przez jednostki budżetowe na rzecz różnych podmiotów w tym szkół podlegają zwolnieniu z podatku VAT?

Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 1 lit. k) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienio ...

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22.10.2003 r. znak: Or.I.0718/193/2003 dotyczące zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi, wyjaśnia: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 1 lit. k rozporządz ...

Czy usługi pralnicze świadczone przez Rejonowy Zakład Usług będący gospodarstwem pomocniczym Rejonowej Bazy Materiałowej oraz usługi telekomunikacyjne świadczone przez Garnizonowy Węzeł Łączności na rzecz Jednostki Wojskowej korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w paragrafie 67 ust. 1 pkt 1 lit. k rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W nawiązaniu do zapytania Podatnika z dnia 10 lipca 2003 r. oraz udzielonej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartej w piśmie z dnia 22 sierpnia 2003 r., Nr III/443/V-423/03, Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści pisma z dnia 10 li ...

Czy usługa wynajmu hali sportowej pomiędzy dwiema jednostkami budżetowymi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

W dniu 04.03.2004r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty z dnia 18.02.2004r., z prośbą o wyjaśnienie, czy usługa wynajmu hali przez Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty dla Zespołu Szkół jest objęta podatkiem VAT i czy od uzyskanej z tytułu wynajmu kwoty należy odprowadzić podatek VAT. Jak wynika z treści pisma, Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Ośw ...

Jednostka jest gospodarstwem pomocniczym państwowej jednostki budżetowej i świadczy usługi na rzecz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, innych podmiotów będących jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi oraz na rzecz jednostki macierzystej (Biura Dyrektora Generalnego)Wątpliwości Jednostki dotyczą opodatkowania przedmiotowych usług w związku ze zmianą przepisów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług z dniem 1 maja 2004r.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ). Pismem z dnia 12 maja 2004 r. Jednostka zwróciła się do Naczel ...

Jaką stawką podatku VAT winno być opodatkowane świadczenie usług geodezyjnych polegających na klasyfikacji gruntów zmierzających do okreslenia jej wartości bonitacyjnej ?Czy świadczenie usług geodezyjnych między jednostkami budżetowymi podlega zwolnieniu od VAT?

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde ...

Urząd Miasta zwrócił się z zapytaniem, czy jednostki budżetowe i zakłady powołane przez Gminę, które na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) rozliczały się jako odrębni podatnicy podatku VAT nie tracą statusu podatnika po 1 maja 2004r.

Pismem z dnia 11 maja 2004r. Urząd Miasta zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, czy jednostki budżetowe i zakłady budżetowe powołane przez Gminę, które na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) rozliczały się jako podatnicy podatku VAT, nie tracą statusu podatnika po 1 maja 2004r. W opinii Gminy zakłady i jednostki budżetowe, k ...

Generowanie strony w 2 ms