Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot dopłat

Czy o tę część dopłat do rachunków członków OFE, która obejmuje zwrot kwot nadwyżkowo pobranych prowizji (a uprzednio była zaliczona do przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym) podatnik powinien skorygować przychód podatkowy w momencie dokonania zwrotu?

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn.29.08.1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm. w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2004r.), w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 29.12.2004r. (data wpływu do organu podatkowego 30.12.2004r.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Z opisu stanu faktycznego zawartego w składanym zapytaniu wynika, ...

Czy kwotę zwrotu części dofinansowania ze środków PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za 2004 r., otrzymanego na rachunek bankowy w 2004 r. jak i w styczniu 2005 r. należy w całości ująć w deklaracji CIT-2 i informacji CIT-2/O za luty 2005 r.?

W dniu 24.01.2005 r. Spółka z o.o. złożyła zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka jako zakład pracy chronionej, otrzymuje ze środków PFRON raz na dwa miesiące dofinansowanie do wyn ...

Czy zwrot Wspólnikowi Spółki dopłat w wyższej kwocie USD, niż kwota faktycznie wniesionych przez Wspólnika dopłat w USD będzie skutkował powstaniem po stronie Wspólnika Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce oraz czy w związku z powyższym po stronie Spółki powstaną jakiekolwiek obowiązki płatnika związane ze zwrotem Wspólnikowi dopłat?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


czynności cywilnoprawne w postaci zwrotu dopłat i podziału majątku poprzez przekazanie wspólnikom akcji innej spółki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Skutki podatkowe naliczenia i wypłacenia ewentualnych odsetek dla wspólników spółki z o.o.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy w wypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. uchwały o zwrocie dopłat zwrócone dopłaty należy zaliczyć do przychodów wspólników (w tym Wnioskodawcy) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy wspólnik osiąga jakikolwiek dochód w momencie otrzymania zwrotu wniesionych dopłat w ich nominalnej wysokości i czy tym samym powstaje obowiązek podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy kwota zwróconej a niewpłaconej dopłaty u wspólnika będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy różnice kursowe (dodatnie i ujemne), które powstały w związku ze zwrotem dopłat do kapitału Wspólnikowi stanowią przychód podatkowy lub koszt podatkowy Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 66 ms