Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rekultywacja

Jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych?

Dotyczy: informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Zapytanie podatnika: jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych? Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie (...) z dnia 12 lipca 2004 r. dotyczące stawki podatku VAT na rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych w Ż. - ...

Czy koszty związane z utrzymaniem zamkniętego i rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych stanowią koszt uzyskania przychodów dla Spółki?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu postanawia, że stanowisko Spółki w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z utrzymaniem zamkniętego i rekultywowanego składowiska odpadów komunalnyc ...

Czy koszty związane z wywozem nadmiaru ziemi, gruzu oraz humusu składowego tymczasowo, a pochodzącego m. in. z wykopów związanych z usuwaniem awarii na sieci wod- kan. stanowią koszty uzyskania przychodu w dniu ich poniesienia?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawieart. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 27.07.2005 r., L. DZ. 2672/2005 uzupełnionego pismem z dnia 27.09.2005 r., L. DZ.3762/2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do z ...

Czy jako rolnik nie prowadzący działalności gospodarczej mam prawo zaliczać w koszty np. paliwo zużyte do wydobycia torfu i wywiezienia z gospodarstwa, części do napraw samochodu ciężarowego wywrotki, koparki, spycha, amortyzacji sprzętu i tym samym umniejszyć przychód w PIT-36?"W jakiej formie i na jakiej zasadzie powinienem odprowadzać podatek dochodowy

Podatnik jest rolnikiem. Na własnych gruntach (łąki, bagna) podatnik kopie staw. Nadwyżki torfu są sprzedawane, a uzyskane pieniądze przeznaczane na dalsze kopanie stawu i rekultywację. Podatnik nie otrzymał żadnej dotacji państwowej. Przychody ze sprzedaży są niejednokrotnie niższe od ponoszonych kosztów.Zdaniem podatnika w 2006r. ma prawo skorzystać z formy opodatkowania karta podatkowa i tym sa ...

Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na rekultywacji nawierzchni trawnika i boiska?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie stwierdza, że stanowisko Pani "X" - przedstawione we wniosku z dnia 3.04.2006 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 3.04.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z ...

Czy otrzymana w 2005 roku od Urzędu Miasta kwota, stanowiąca zwrot kosztów rekultywacji gruntu, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia podatniczki z dnia 19.02.2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego 20.02.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach z dnia 31.01.2006 r. Znak: IPD3/415-68/05 stwierdzające nieprawidłowość, zawartego we wniosku z dn ...

Czy elementy majątku trwałego powstałe w wyniku przeprowadzenia obowiązkowej rekultywacji składowiska odpadów spełniają definicję środków trwałych ujętą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym podlegają obowiązkowej amortyzacji ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie uznania elementów majątku trwałego powstałych w wyniku przeprowadzenia obowiązkowej rekultywacj ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem o prawidłowość dokonania rozliczenia przedmiotowej transakcji tzn. czy w fakturze potwierdzającej zakończenie robót budowlanych w ramach określonego zadania inwestycyjnego spółka ma obowiązek zastosować jedynie 22% stawkę VAT, czy może w fakturze zbiorczej za usługę budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji magazynów paliw, wyodrębnić z całości robót budowlanych, część prac polegających na rekultywacji zanieczyszczonych ropą gruntów i w odniesieniu do tych robót zastosować 7% stawkę podatku VAT.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 16.03.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.03.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 08.05.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Czy budowla oraz grunty pod tymi budowlami od momentu zamknięcia składowiska nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, mimo, że rekultywacja techniczna będzie trwała jeszcze 6 miesięcy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 - j. t. ze zm.), art. 1a ust 1 pkt 2 i pkt 3, art. 2, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 - j. t. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 marca 2006 r. ... Sp. z o.o. z siedzibą w O. ul. .. ...

Czy wydatki inwestycyjne związane z budową środków trwałych na dzierżawionym gruncie będą podlegać amortyzacji? Czy wydatki poniesione na eksploatację składowiska oraz roboty rekultywacji realizowane po zamknięciu składowiska stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2006 r. oraz jego uzupełnieniu z 06.09.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do  sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osó ...

Generowanie strony w 42 ms