Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samozatrudnienie

Czy w opisanym stanie faktycznym dochody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane według liniowej - 19% - stawki podatku dochodowego ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 18.02.2005r. Nr IX-005/26/Z/K/05, a tym samym nie podziela stanowiska przedstawionego przez Pana we wniosku złożonym w dniu 18.01.2005r. Postanowieniem z dnia 18.02.2005 ...

Dotyczy możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 2006 r. podatkiem liniowym.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 czerwca 2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 lipca 2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, - postanawiam uznać stanowisko w nim zawarte w części dotyc ...

Czy w opisanym stanie faktycznym dochody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej w ramach spółki jawnej mogą być opodatkowane według liniowej - 19% - stawki podatku dochodowego ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.07.2006r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna Nr US I-2/415/21/2006 z dnia 06.07.2006r., zmienia ww. postanowienie. W dniu 07.06.2006r. wystąpił Pan do Naczelnika ...

Czy prowadzona działalność gospodarcza po zmianie definicji od 1 stycznia 2007r. nie będzie uważana za samozatrudnienie?

P O S T A N O W I E N I E w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobuzastosowania prawa podatkowego Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 grudnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Czy w związku ze zmianami od 01.01.2007r jest działalnością gospodarczą działanie polegające na pakowaniu towarów u klienta ?

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2007r (wpływ do tut. organu 08.01.2007r.) wg którego w przypadku podatniczki nie są spełnione łącznie trzy warunki zawarte w art. 5b ust. 1, które w ...

Czy działalność agenta prowadzącego kolekturę totalizatora sportowego można uznać za działalność godpodarczą ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 29.12.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we ...

Czy prowadzona działalność w zakresie koordynowania badań rynkowych w świetle zmienionych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest pozarolniczą działalnością gospodarczą ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku ...

Czy w świetle nowych regulacji obowiązujących od 01.01.2007 r. w zakresie zmiany definicji działalności gospodarczej wypłacając należności za wykonanie czynności związanych z ratownictwem medycznym i prowadzeniem karetki pogotowia jest Pan zobowiązany jako płatnik obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług transportu sanitarnego zawarł Pan umowę na świadczenie usług z Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej. Posiada Pan pojazdy specjalne -karetki pogotowia, ponosząc wszelkie koszty związane z ich eksploatacją. Do realizacji zadania zawarł Pan umowy na świadczenie usług polegających na prowadzeniu po ...

Czy słusznie uważa się podatnika za przedsiębiorcę, a wykonywane przez niego czynności za działalność gospodarczą ?

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione we wniosku złożonym dnia 19.12.2006 r. (uzupełnionym 12.01.2007r.) wg którego żadna z przesłanek wymienionych w art. 5b w przypadku prowadzonej przez Pana ...

Czy wykonywaną przez lekarzy – w oparciu o zawierane z, i na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, umowy o świadczenie usług medycznych – działalność w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską, należy traktować jako pozarolniczą działalność gospodarczą, zgodnie z interpretacja według znowelizowanego art. 5b ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika, o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem admi ...

Generowanie strony w 3 ms